ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | หน้าถัดไป
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ปรับปรุงถมดิน(เพิ่มเติม) ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน ขนาด 9.00x22.00 ม. และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี (30/05/2560)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ สายเคเบิ้ล อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. น.3กบญ.(จซ) ป32/2560 (18/05/2560)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ สายเคเบิ้ล อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. น.3 กบญ.(จซ) ป23/2560 (28/04/2560)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง น.3-กบญ.(จซ) ส3-2/59,60 (26/04/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย น.3 กกค.(กร) 06/2560 (24/04/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย น.3 กกค.(กร) 04/2560 (21/04/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย น.3 กกค.(กร) 05/2560 (21/04/2560)
ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(Split Type) น.3-กวว.(สอ) 001/2560 (07/04/2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย สูง 2 ชั้น ขนาด 5.00x12.50 ม. และงานภูมิทัศ การไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอบางระจัน จ.สิงห์บุรี น.3กค.(ยธ) - 5/2560 (17/03/2560)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้า จำนวน 8 ชุด น.3-กบญ.(จซ) ป20/2560 (09/03/2560)