- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา (01/04/2562)
ประกาศจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.เสนา หมู่ 1-3 บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (16/12/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟย.บางซ้าย หมู่ 7 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา (09/11/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟย.บางซ้าย-หมู่ 11 ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย (01/08/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.เสนา - ม.7 ชายนา อ.เสนา (22/07/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.เสนา-บริเวณ SNA02F-03 ไลน์ปิ่นทองแลนด์ (30/06/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานขยายเขต กฟอ.เสนา-วัดหนองลำเจียก ม.5 ต.ชายนา อ.เสนา (13/10/2558)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยคลังพัสดุการไฟฟ้าอำเภอเสนา ปี 2558 (12/12/2557)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอเสนา ปี 2558 (12/12/2557)