- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ไม่มีการประกวดราคา (14/01/2564)
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม Invoice Notification System INSx ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/12/2563)
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 (27/08/2563)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ระบบจำหน่าย กฟอ.คลองหลวง - บ้านเอื้ออาทรรังสิต คลองสอง (การเคหะแห่งชาติ) (31/03/2560)
จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟ ปี 2560 สถานีไฟฟ้าคลองหลวงและสถานีไฟฟ้าคลองสอง คลองแอนสองถึงคลองเจ็ด (20/01/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงเชื่อมโยง กฟอ.คลองหลวง ไลน์ฟีดเดอร์ 10 สฟฟ.คลองสอง ช่วงที่ 1 (วัดหัตถสารเกษตร-คลองหก) (06/06/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างงานย้ายแนวปรับปรุงระบบจำหน่ายให้ กฟอ.คลองหลวง - สะพานข้ามคลองห้า เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3010 (04/02/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงงาน บจก. มานะพัฒนาการ (Baranee Garden) (05/11/2558)