- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ประกาศนายทะเบียนสมาคม เรื่องจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม (18/06/2564)
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558 (13/03/2563)
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (13/03/2563)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 (13/03/2563)
ประกาศกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (13/03/2563)
ประกาศนายทะเบียนสมาคม เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (13/03/2563)
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2497 (13/03/2563)
ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง (13/03/2563)
ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง (13/03/2563)
ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง (13/03/2563)