ระเบียบกรมประมง
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
ระเบียบกรมประมง เรื่อง การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการค้น พ.ศ. ๒๕๕๙ (29/03/2559)
ระเบียบกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบ วิธีการยื่นคำขอใบรับรองการจับสัตว์น้ำ หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือการแปรรูปสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๘ (30/12/2558)
ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (03/07/2558)
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่ตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ (22/04/2542)
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๔๑ (22/04/2542)
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบางชนิด พ.ศ. ๒๕๓๕ (23/09/2535)