ระเบียบกรมประมง
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการมอบเข็มเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ (14/02/2562)
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๑ (30/11/2561)
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ (05/10/2561)
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ. ๒๕๖๑ (07/08/2561)
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ พ.ศ. ๒๕๖๑ (20/04/2561)
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองปริมาณการนำเข้าข้าวสาลีที่จำเป็นต้องใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารกุ้ง และการออกหนังสือรับรองปริมาณการใช้ข้าวสาลีในการผลิตอาหารกุ้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ (08/08/2560)
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ (28/12/2559)
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ. ๒๕๕๙ (13/05/2559)
ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ (13/05/2559)
ระเบียบกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบ วิธีการยื่นคำขอใบรับรองการจับสัตว์น้ำ หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือการแปรรูปสัตว์น้ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (11/05/2559)