ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กรมประมงมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (17/01/2560)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กรมประมง มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (06/08/2552)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑ (14/01/2552)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘ (13/06/2538)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กรมประมงมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘ (13/06/2538)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายในส่วนของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๓๘ (13/06/2538)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘ (13/06/2538)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองปลาปิรันยา (Piranha) หรือปลาคาริบี (Caribe) นำปลาดังกล่าวไปส่งมอบแก่พนักงานกรมประมง (30/03/2513)