ประกาศกรมประมง
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๐ (31/10/2560)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดขนาดช่องตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลากที่ให้ใช้ทำการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (10/10/2560)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (ขนส่งสัตว์น้ำทางรถยนต์) พ.ศ. ๒๕๖๐ (10/10/2560)
ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๐ (10/10/2560)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาการต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ (09/10/2560)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่อื่นเพื่อปฏิบัติงานตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (02/10/2560)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการจับและเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐ (29/09/2560)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ (29/09/2560)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวมาขอหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ (29/09/2560)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่และระยะเวลาให้เจ้าของเรือแจ้งความประสงค์ให้คนต่างด้าวทำงานในเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ (29/09/2560)