ประกาศกรมประมง
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศกรมประมง เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรือประมง สำหรับการออกใบอนุญาตทำการประมงในปีการประมง ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ (07/11/2560)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (06/11/2560)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (06/11/2560)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำลาย ขาย หรือดำเนินการอื่นกับเครื่องมือทำการประมงสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่นใดลงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๐ (02/11/2560)
ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหลักฐานเพื่อการสืบค้นสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำ ที่นำสัตว์น้ำเข้ามาเป็นวัตถุดิบส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. ๒๕๖๐ (31/10/2560)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (31/10/2560)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาและวิธีการรายงานหนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ (31/10/2560)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (31/10/2560)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การมีผู้สังเกตการณ์ประจำอยู่ในเรือขนถ่ายสัตว์น้ำในการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ (31/10/2560)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ (31/10/2560)