ประกาศกรมประมง
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ (19/02/2561)
แก้คำผิด ประกาศกรมประมง เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ (12/02/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ (07/02/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๑ (02/02/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (02/02/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่อื่นเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (19/01/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่อื่นเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (18/01/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอโอนใบอนุญาต คำขอใบแทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอ พ.ศ. ๒๕๖๑ (17/01/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์สำหรับปีการประมง ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ (04/01/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนที่จำเป็นต่อการคุ้มครองสัตว์น้ำในจังหวัดน่าน (15/11/2560)