ประกาศกรมประมง
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (11/04/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (30/03/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (30/03/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง งดการใช้ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการชั่วคราว (30/03/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง พ.ศ. ๒๕๖๑ (23/03/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การขอและการอนุญาตให้ทำการประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา ๑๗๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ (09/03/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือประมงสำหรับเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ (09/03/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (09/03/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง การบันทึกการซื้อขายสัตว์น้ำในหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ (05/03/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ (28/02/2561)