ประกาศกรมประมง
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (ขนส่งสัตว์น้ำทางรถยนต์) พ.ศ. ๒๕๖๑ (08/10/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง การบันทึกการซื้อขายสัตว์น้ำในหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ ของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือแปรรูปสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ (05/10/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการในการขึ้นทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำกับองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๑ (05/10/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง ใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๑ (26/09/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ (26/09/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (10/09/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ก่อนนำเรือประมงพาณิชย์ออกจากท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๑ (10/09/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาการต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๖๑ (27/08/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่อื่นเพื่อรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๖๑ (24/08/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ (09/08/2561)