ประกาศกรมประมง
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือน้ำมันที่ทำการขนถ่ายน้ำมันในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้ (18/01/2562)
ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้ำไทยที่ทำการประมงในเขตพื้นที่ (18/01/2562)
แก้คำผิด ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ (28/12/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ (26/12/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ ๒) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ (21/12/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาและสถานที่ให้คนต่างด้าวมาลงทะเบียนเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๖๑ (03/12/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน การขอและการอนุญาตให้ทำการประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา ๑๗๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (30/11/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๑ (28/11/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ให้บริการระบบติดตามเรือปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ (23/11/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่อื่นเพื่อรับแจ้งการครอบครองส้ัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (08/11/2561)