ประกาศกรมประมง
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (08/02/2562)
ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (08/02/2562)
ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือประมงสำหรับเรือประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ.๒๕๖๒ (08/02/2562)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (30/01/2562)
ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาตคำขอต่อระยะเวลาทำการประมงฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ (30/01/2562)
ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดทำเครื่องหมายประจำเครื่องมือประมงและเครื่องหมายประจำอุปกรณ์ช่วยทำการประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ (30/01/2562)
ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (24/01/2562)
ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบหนังสือมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๖๒ (24/01/2562)
ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (24/01/2562)
ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยที่ทำการขนถ่ายสัตว์ (18/01/2562)