ประกาศกรมประมง
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่อระยะเวลาทำการประมง (11/04/2562)
การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ (04/04/2562)
กำหนดอัตราค่าป่วยการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (04/04/2562)
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๒ (04/04/2562)
กำหนดระยะเวลาและวิธีการรายงานหนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (29/03/2562)
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (21/03/2562)
ยกเลิกท่าเทียบเรือประมง ประเภทกิจการแพปลาที่เรือประมงที่ทำการประมงพาณิชย์ (13/03/2562)
รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ (26/02/2562)
ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหลักฐานเพื่อการสืบค้นสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำที่น้ำสัตว์น้ำเข้ามาเป็นวัตถุดิบส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. ๒๕๖๒ (08/02/2562)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาและสถานที่ให้คนต่างด้าวมาลงทะเบียน เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๖๒ (08/02/2562)