คำสั่งกรมประมง
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำสั่งกรมประมง ที่ ๘๙๗.๒๕๒๖ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรมประมง (24/10/2526)
คำสั่งกรมประมง ที่ ๘๘๔.๒๕๒๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรมประมง (25/08/2524)