กฎ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิ ๘๔ ปี กรมประมง” (29/12/2554)
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๓๘ (07/02/2538)
กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ [เครื่องแบบพิเศษของข้าราชการกรมประมง และการแต่งเครื่องแบบ] (28/07/2531)
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สร้างและจำหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึก ครบรอบ ๖๐ ปีกรมประมง (30/12/2529)
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ [กำหนดให้กรมประมงและกรมศุลกากรมีและติดตั้งเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม] (29/03/2503)
กระทู้ถามที่ ส.๙๙.๒๔๙๙ ของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย เรื่อง สถานี่บำรุงพันธุ์ปลาและการกำจัดผักตบชวาของกรมประมง (02/10/2499)
แก้คำผิด ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฎีกา เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๕ พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมประมง ในกระทรวงเกษตร พ.ศ. ๒๔๙๗ หน้า ๒๙ (09/02/2497)