กฎ ก.พ.
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๗๖๐ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมประมง (28/02/2517)
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๖๖๒ (พ.ศ. ๒๕๑๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมประมง (16/09/2514)
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๕๗๐ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างในกรมประมง (12/09/2510)
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓๘๘ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมประมง (23/07/2506)
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓๕๓ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมประมง (20/11/2505)
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖๑ (พ.ศ. ๒๕๐๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมประมง (18/02/2501)
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๔๙๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในกรมประมง (13/03/2499)
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมประมง (27/07/2497)
กฎ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒๐๒) [กำหนดวิธีการการสอบคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ของกรมประมง] (25/01/2492)