- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 |
ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2558) (02/06/2558)
แผนงานและโครงการที่สำคัญตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10-11 (01/01/2558)
นโยบาย PEA ปี 2557 (13/08/2557)
ประเด็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (13/08/2557)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560 (13/08/2557)
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส (17/06/2557)
นโยบาย PEA Rebranding (02/09/2556)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2556 – 2563 (แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2556 – 2559 (ปรับแผนครั้งที่ 7 ) และทิศทางของยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560 - 2563 (02/09/2556)
นโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของนายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 12 (03/01/2556)