- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 |
นโยบายด้านการป้องกันเเละละเมิดสิทธิ์/สิทธิบัตร เเละทรัพย์สินทางปัญญา (20/12/2559)
นโบายควยคุมภายใน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวัฒนานคร (16/05/2559)
ประกาศการไฟฟ้าสาขาอำเภอวัฒนานครเรื่องนโยบายกิจกรรมคุณภาพ QC (16/05/2559)
แผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559) (25/04/2559)
นโยบายการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่่ดีของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (22/03/2559)
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (20/01/2559)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558) (06/11/2558)
นโยบายกิจกรรม 5 ส (08/10/2558)
นโยบายไฟฟ้าโปร่งใส (27/08/2558)
นโยบาย PEA ปี 2558 (02/06/2558)