นโยบาย
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 |
นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต (09/02/2560)
นโยบายด้านการป้องกันเเละละเมิดสิทธิ์/สิทธิบัตร เเละทรัพย์สินทางปัญญา (20/12/2559)
นโบายควยคุมภายใน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวัฒนานคร (16/05/2559)
ประกาศการไฟฟ้าสาขาอำเภอวัฒนานครเรื่องนโยบายกิจกรรมคุณภาพ QC (16/05/2559)
นโยบายการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่่ดีของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (22/03/2559)
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (20/01/2559)
นโยบายกิจกรรม 5 ส (08/10/2558)
นโยบายไฟฟ้าโปร่งใส (27/08/2558)
นโยบาย PEA ปี 2558 (02/06/2558)
นโยบาย PEA ปี 2557 (13/08/2557)