แผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บท
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของกฟภ. ปี 2564-2568 (10/06/2564)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (23/02/2562)
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ.2561-2565 (14/01/2562)
แผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ.2557-2566 ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 (26/12/2560)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561) (25/08/2560)
แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของกฟภ. ปี 2560-2564 (12/07/2560)
เเผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 (28/02/2560)
แผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559) (25/04/2559)