- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของกฟภ. ปี 2564-2568 (10/06/2564)
ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง (28/03/2562)
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (16/03/2562)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (23/02/2562)
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ.2561-2565 (14/01/2562)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (24/01/2561)
แผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ.2557-2566 ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 (26/12/2560)
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561) (25/08/2560)
แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของกฟภ. ปี 2560-2564 (12/07/2560)
นโยบายสำนักงานสีเขียว(Green Office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (25/04/2560)