การตีความ
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้มาตรการทางปกครองตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เรื่องเสร็จที่ 26/2559 (01/01/2559)