การตีความ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การกำหนดสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติตามบทนิยามคำว่า “สัตว์” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เรื่องเสร็จที่ 662/2561 (01/01/2561)
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เรื่องเสร็จที่ 1368/2561 (01/01/2561)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับห้วงเวลาที่กำหนดให้ทำการประมงของผู้ได้รับอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 (15/03/2560)
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การสั่งกักเรือตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่อง การปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เรื่องเสร็จที่ 1191/2560 (01/01/2560)
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การโอนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เรื่องเสร็จที่ 151/2560 (01/01/2560)
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การโอนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เรื่องเสร็จที่ 141/2560 (01/01/2560)
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับห้วงเวลาที่กำหนดให้ทำการประมงของผู้ได้รับอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 (01/01/2560)
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้มาตรการทางปกครองตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม เรื่องเสร็จที่ 16/2559 (01/01/2559)
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง แนวทางการกำหนดเขตความรับผิดชอบจังหวัดชายทะเล เรื่องเสร็จที่ 1595/2559 (01/01/2559)
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้มาตรการทางปกครองตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม เรื่องเสร็จที่ 146/2559 (01/01/2559)