โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงสร้างกรมประมง 2563 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
โครงสร้างกรมประมง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรม พ.ศ.2476 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2476  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมประมง เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร   ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗   ... อ่านต่อ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙   ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๗   ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๒   ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๘   ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมประมง ในกระทรวงเกษตร พ.ศ. ๒๔๙๗   ... อ่านต่อ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด