สัญญาอื่นๆ
งบประมาณลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับสลากแทน พ.ศ.2557 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับสลากแทน พ.ศ. 2557 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ใบรับรองการตรวจประเมินตามมาตรฐานระบบ ISO 9001 2008 กระบวนการจ่ายรางวัล วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สถิติข้อร้องเรียนการให้บริการจ่ายเงินรางวัล (เดือนมกราคม 2558 ถึง ธันวาคม 2558) วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปความพึงพอใจของผู้มาขอรับเงินรางวัล เดือน กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปความพึงพอใจของผู้มาขอรับเงินรางวัล เดือน มกราคม 2559 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปความพึงพอใจของผู้มาขอรับเงินรางวัล เดือน ธันวาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปความพึงพอใจของผู้มาขอรับเงินรางวัล เดือน พฤศจิกายน 2558 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปความพึงพอใจของผู้มาขอรับเงินรางวัล เดือน ตุลาคม 2558 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปความพึงพอใจของผู้มาขอรับเงินรางวัล เดือน กันยายน 2558 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การขอจดทะเบียนผู้รับซื้อรางวัล วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สถิติจำนวนผู้ที่มาขึ้นเงินรางวัล (เดือน ตุลาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559) วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับซื้อรางวัลและใช้หมายเลขทะเบียนประทับตราการขอรับเงินรางวัล ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2555 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับที่ 188/2541 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการให้บริการจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้มาขอรับเงินรางวัลในช่วงเวลาพักกลางวัน วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการส่งสลากขอรับเงินรางวัลของผู้ค้าสลากที่รับซื้อรางวัล ลงวันที่ 22 พ.ค. 2538 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ 118/2538 เรื่อง การเลิกหมายเลขทะเบียนผู้ค้าสลากรับซื้อรางวัล วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศกองจ่ายรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ 17/2522 เรื่อง ห้ามผู้ค้าสลากรับซื้อรางวัลประทับตราหมายเลขประจำตัวผู้รับซื้อรางวัลซ้อนกัน 2 หมายเลข วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง การจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่ผู้รับซื้อรางวัลก่อนตรวจสอบความถูกต้องของตัวสลาก ลงวันที่ 1 ส.ค. 2555 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับซื้อรางวัลและใช้หมายเลขทะเบียนประทับตราการขอรับเงินรางวัล ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2555 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
แผนผังขั้นตอนการบริการข้อมูลข่าวสาร วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ2558 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ 204/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานประจำปี วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อบังคับว่าด้วยการพนักงานและลูกจ้างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2545 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2520 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อบังคับว่าด้วยการพนักงานและลูกจ้างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2545 หมวด 6 วินัย และการรักษาวินัย วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2555 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อบังคับว่าด้วยการพนักงานและลูกจ้างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2545 หมวด 3 การสอบคัดเลือกและการคัดเลือก วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องประกาศกำหนดวันสอบ ภาค ค. การประเมินพฤติกรรมและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบ ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การตรวจสลากปลอมทั้งฉบับ การตรวจสลากแก้เลข วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
กระบวนการตรวจสอบภายในของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เอกสารแนะนำขั้นตอนการขอรับเงินรางวัล หน้า 2 (แผ่นพับ) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เอกสารแนะนำขั้นตอนการขอรับเงินรางวัล หน้า 1 (แผ่นพับ) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
คำสั่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ 94/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งพนักงาน วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
แผนการจัดหาพัสดุ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพสดุ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด