ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ ครั้งที่ 1 ... เชื่อมโยง
จ้างจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบาครัว ประจำปี 2559 ด้ายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 จ้างจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบาครัว ประจำปี 2559 ด้ายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 สอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผฃประโยชน์ร่วมกัน เรื่องการจัดซื้อหมึกพิมพ์ ครั้งที่ 1 จำนวน 38 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผฃประโยชน์ร่วมกัน เรื่องการจัดซื้อหมึกพิมพ์ ครั้งที่ 1 จำนวน 38 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปีและเกิน 7 ปี วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปีและเกิน 7 ปี ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดซื้อหมึกพิมพ์ ครั้งที่ 1 จำนวน 38 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดซื้อหมึกพิมพ์ ครั้งที่ 1 จำนวน 38 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของการประกวดราคาจัดซื้อเครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของการประกวดราคาจัดซื้อเครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ดพ่วงเพื่อทดแทนเครื่องที่มีอายุ การใช้งานครอบ 7 ปี และเกิน 7 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ดพ่วงเพื่อทดแทนเครื่องที่มีอายุ การใช้งานครอบ 7 ปี และเกิน 7 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปีและเกิน 7 ปี วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ราคากลาง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปีและเกิน 7 ปี ... เชื่อมโยง
(ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี และเกิน 7 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี และเกิน 7 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 คน ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 คน ประจำปีงบประมาณ 2560 ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ราคากลาง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ... เชื่อมโยง
ราคากลาง เช่าบริการเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ราคากลาง เช่าบริการเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง สอบราคาเช่าบริการเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง สอบราคาเช่าบริการเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ... เชื่อมโยง
ราคากลางงานจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 ราคากลางงานจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างพนักงานทพความสะอาดอาคารและสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2560 ใบวงเงิน 1,070,000 บาท วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างพนักงานทพความสะอาดอาคารและสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2560 ใบวงเงิน 1,070,000 บาท ... เชื่อมโยง
ราคากลางงานปรับปรุงห้องอธิบดีกรมกิจการสตรและสถาบันครอบครัว และห้องรับรอง ชั้น 3 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 ราคากลางงานปรับปรุงห้องอธิบดีกรมกิจการสตรและสถาบันครอบครัว และห้องรับรอง ชั้น 3 ... เชื่อมโยง
เอกสารประราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 72559 (จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2560) วันที่ประกาศ 9 ก.ย. 2559 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 เอกสารประราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 72559 (จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2560) วันที่ประกาศ 9 ก.ย. 2559 ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเิน 2,340,000 บาท วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเิน 2,340,000 บาท ... เชื่อมโยง
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวงเงิน 2,340,000 บาท วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 ราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวงเงิน 2,340,000 บาท ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการอบรมฝึกอาชีพ ปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการอบรมฝึกอาชีพ ปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรังและพัฒนาระบบฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้เว็บไซต์ www.violence.in.th วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรังและพัฒนาระบบฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้เว็บไซต์ www.violence.in.th ... เชื่อมโยง
TOR-การจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออก วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 TOR-การจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออก ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาจ้างฯประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออก วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เอกสารประกวดราคาจ้างฯประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออก ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออก วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออก ... เชื่อมโยง
ราคากลางงานจ้างจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 15,000,000 บาท วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ราคากลางงานจ้างจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 15,000,000 บาท ... เชื่อมโยง
TOR (ร่าง)งานจ้างจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 15,000,000 บาท วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 TOR (ร่าง)งานจ้างจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 15,000,000 บาท ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 15,000,000 บาท วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 15,000,000 บาท ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้เว็บไซต์www.violence.in.th วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้เว็บไซต์www.violence.in.th ... เชื่อมโยง
ราคากลาง จัดซื้อหมึกและวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อร่วม วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ราคากลาง จัดซื้อหมึกและวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อร่วม ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข่อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้เว็บไซต์ www.violence.in.th ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2558 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ประกวดราคาจ้างจัดงานรณงค์ยุติความรุนแรงต่อ สตรี และครอบครัว ประจำปี2558 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อและประชาสัมคม เพื่อสตรีและครอบครัว ประจำปี 2559 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อและประชาสัมคม เพื่อสตรีและครอบครัว ประจำปี 2559 กำหนดสอบราคาในวันที่ 22 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานเลขานุกรม กลุ่มงานพัสดุ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาซื้อหมึกและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาซื้อหมึกและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 53 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาซผู้ชนะงานจัดจ้างวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2559 โดบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 ประกวดราคาจ้างจัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2559 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ... เชื่อมโยง
ราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นระเบียงด้านหน้าอาคารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นระเบียงด้านหน้าอาคารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และปรับปรุงโถงทางเท้าชั้นที่ 1 และ 2 พร้อมบันไดทั้ง 3 ชั้น ในวงเงิน 440,000 บาท ... เชื่อมโยง
ประกาศจ้างจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศจ้างจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อโคงการพัฒนาระบบเครือข่าย IPv6 และระบบรักษาความลปอดภัยบนเครือข่ายของกรมกิจการสตรีและสาถบันครอบครัว วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 ระกาศประกวดราคาซื้อโคงการพัฒนาระบบเครือข่าย IPv6 ภายในวงเงิน 7,142,000 บาท ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาดูและบำรังรักษาซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธี (e-bidding) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาดูและบำรังรักษาซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2559 มีผู้ได้รับคัดเลือกจำนวน 1 ราย ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะราคางานจ้างจัดงานตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ประกวดราคาจ้างจัดงานประกาศเกียรติคุณตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง มีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 1 ราย ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด