ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงพื้นที่ FRONT OFFICE กฟฟ.ประตูน้ำพระอินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมในสำนักงาน กฟฟ.ประตูน้ำพระอินทร์ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ งานงดจ่ายไฟในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายของ กฟฟ.ประต(ูน้ำพระอินทร์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 11 ธันวาคม 2562   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด