ประกาศประกวดราคา สอบราคา
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคา สอบราคา กรมการท่องเที่ยว วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด