เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำข้อมูลศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร" และศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด