ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การใช้ระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ (Paperless Meeting System : PLMS) และระบบในการประชุมของ PEA วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
แจ้งการปรับปรุงระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ (Papertess Meeting System : PLMS) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด