สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า100,00 บาทขึ้นไป เดือน สิงหาคม 2559 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด