������������������������������������������������ (��������� ���������.1)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.พ. 2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ม.ค. 2566 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ธ.ค. 2565 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พ.ย. 2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ต.ค. 2565 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.ย. 2565 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ส.ค. 2565 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.ค. 2565 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มิ.ย. 2565 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พ.ค. 2565 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน เม.ย. 2565 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มี.ค. 2565 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.พ. 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ม.ค. 2565 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ธ.ค. 2564 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พ.ย. 2564 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ต.ค. 2564 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.ย. 2564 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ส.ค. 2564 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.ค. 2564 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มิ.ย. 2564 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พ.ค. 2564 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน เม.ย. 2564 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มี.ค. 2564 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.พ. 2564 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ม.ค. 2564 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ธ.ค. 2563 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พ.ย. 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ต.ค. 2563 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.ย. 2563 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ส.ค. 2563 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.ค. 2563 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มิ.ย. 2563 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พ.ค. 2563 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน เม.ย. 2563 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มี.ค. 2563 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.พ. 2563 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ม.ค. 2563 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ธ.ค. 2562 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พ.ย. 2562 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ต.ค. 2562 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.ย. 2562 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ส.ค. 2562 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.ค. 2562 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มิ.ย. 2562 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พ.ค. 2562 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน เม.ย. 2562 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มี.ค. 2562 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.พ. 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ม.ค. 2562 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ธ.ค. 2561 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พ.ย. 2561 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ต.ค. 2561 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.ย. 2561 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ส.ค. 2561 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.ค. 2561 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มิ.ย. 2561 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พ.ค. 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน เม.ย. 2561 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มี.ค. 2561 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.พ. 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ม.ค. 2561 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ธ.ค. 2560 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พ.ย. 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ต.ค. 2560 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.ย. 2560 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ส.ค. 2560 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.ค. 2560 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มิ.ย. 2560 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พ.ค. 2560 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน เม.ย. 2560 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มี.ค. 2560 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.พ. 2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ม.ค. 2560 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ธ.ค. 2559 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พ.ย. 2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ต.ค. 2559 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.ย. 2559 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มิ.ย. 2559 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พ.ค. 2559 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน เม.ย. 2559 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มี.ค. 2559 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ต.ค. 2558 - ก.พ. 2559 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สรุปผล สขร. หน่วยงาน วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด