พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงงาน บจก. มานะพัฒนาการ (Baranee Garden) 6  
2 สถานะบริการประชาชน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 6  
3 รายงานสถานะบริการประชน มีนาคม 2559 6  
4 รายงานสถานะบริการประชาชน เมษายน 2559 6  
5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานย้ายแนวปรับปรุงระบบจำหน่ายให้ กฟอ.คลองหลวง - สะพานข้ามคลองห้า เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3010 6  
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงเชื่อมโยง กฟอ.คลองหลวง ไลน์ฟีดเดอร์ 10 สฟฟ.คลองสอง ช่วงที่ 1 (วัดหัตถสารเกษตร-คลองหก) 6  
7 รายงานสถานะบริการประชาชนประจำเดือน มิถุนายน 2559 6  
8 รายงานสถานะบริการประชาชนประจำเดือน กรกฎาคม 2559  6  
9 รายงานสถานะบริการประชาชนประจำเดือน สิงหาคม 2559 6  
10 รายงานสถานะบริการประชาชนประจำเดือน ตุลาคม 2559 6  
11 รายงานสถานะบริการประชาชนประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 6  
12 รายงานสถานะบริการประชาชนประจำเดือน ธันวาคม 2559 6  
13 รายงานผลการเปิดซองสอบราคา และขออนุมัติจ้างเหมางานตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าประจำปี 2560 กฟอ.คลองหลวง 
14 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาแรงงาน งานขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท วังทองสยาม จำกัด (โครงการเลอวิลล์ คลองเจ็ด คลองหลวง) กฟอ.คลองหลวง 
15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ประจำปี 2560 กฟอ.คลองหลวง 
16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนสายช่วงไลน์คลองสี่สายใต้ ม.1-6 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง 
17 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านเอื้ออาทร รังสิต คลองสอง (การเคหะแห่งชาติ) กฟอ.คลองหลวง 
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ กฟอ.คลองหลวง 
19 ประการศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี กฟอ.คลองหลวง-สถานีไฟฟ้าคลองหนึ่ง(ชั่วคราว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กฟอ.คลองหลวง 
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งมิเตอร์,ตัด,ฝาก,ปรับปรุง,ย้าย,สับเปลี่ยนและรื้อถอนมิเตอร์แรงต่ำ ระบบ 1 เฟสและ3เฟส ฯลฯ ด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
21 ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบจำหน่ายและสายส่ง กฟอ.คลองหลวง ประจำปี 2562 ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กฟอ.คลองหลวง 
22ตั้งแต่มิถุนายน 2561-ปัจจุบันไม่มีผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบประกาศประกวดราคา สอบราคา 
23 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มกราคม 2563 กฟอ.คลองหลวง 
24 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 กฟอ.คลองหลวง 
25 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 กฟอ.คลองหลวง 
26 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน เมษายน 2563 กฟอ.คลองหลวง 
27 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 กฟอ.คลองหลวง 
28 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 กฟอ.คลองหลวง 
29 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 กฟอ.คลองหลวง 
30 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 กฟอ.คลองหลวง 
31 ตัวอย่างคำร้องขอใช้มิเตอร์ กฟอ.คลองหลวง 
32 ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.คลองหลวง กฟภ. 
33 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2563 กฟอ.คลองหลวง 
34 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กฟอ.คลองหลวง 
35 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 กฟอ.คลองหลวง 
36 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 กฟอ.คลองหลวง 
37 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 กฟอ.คลองหลวง 
38 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤษาคม 2564 กฟอ.คลองหลวง 
39 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มกราคม 2564 กฟอ.คลองหลวง 
40 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 กฟอ.คลองหลวง 
41 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน เมษายน 2564 กฟอ.คลองหลวง 
42 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 กฟอ.คลองหลวง 
43 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 กฟอ.คลองหลวง 
44 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 
45 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2564 กฟอ.คลองหลวง 
46 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 กฟอ.คลองหลวง 
47 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กฟอ.คลองหลวง 
48สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กฟอ.คลองหลวง 
49 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 กฟอ.คลองหลวง 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อมูลแผนงาน/โครงการลงทุนที่สำคัญ ตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10-11 (เงินลงทุน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป) 7  
2ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 7  
3การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 7  
4นโยบายการบริหารและพัฒนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
5ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557-2566 7  
6สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
7นโยบายไฟฟ้าโปร่งใส 7  
8 นโยบายกิจกรรม 5 ส. กฟอ.คลองหลวง 7  
9 นโยบายกิจกรรมคุณภาพ กฟอ.คลองหลวง 7  
10นโยบายกิจกรรมคุณภาพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
11นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7  
12 นโยบายการลดละเลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
13แผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ.2557-2566 ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 7  
14 ประกาศนโยบาย การไฟฟ้าโปร่งใส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง 7  
15 นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 7  
16 นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7  
17 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 7  
18 นโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 7  
19 นโยบายสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. 
20 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ.2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2561) 
21 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2560) 
22 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟอ.คลองหลวง 
23 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ.2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2561) กฟภ. 
24 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมให้การทำงาน กฟอ.คลองหลวง 
25นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
26นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. 
27แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.พ.ศ.2561-2565 
28แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560-2564 
29แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 
30แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 กฟภ. 
31ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง กฟอ.คลองหลวง 
32 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา กฟภ. 
33นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พ.ศ.2562 
34แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ.ปี 2563-2567 
35 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมให้การทำงาน กฟอ.คลองหลวง 
36แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563-2567 (KM Master Plan) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. 
37 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ช่องทางการให้ข้อเสนอแนะ , ข้อร้องเรียน, ด้านงานบริการและการทุจริตประพฤติมิชอบ ของ กฟอ.คลองหลวง กฟอ.คลองหลวง 
38 นโยบายสำนักงานสีเขียว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กฟภ. 
39 นโยบายสำนักงานสีเขียว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง 
40 นโยายการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กองระบบสื่อสาร กฟภ. 
41นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. 
42แผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด พ.ศ.2564-2568 กฟภ. 
43 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี2564 กฟภ. 
44 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ช่องทางการให้ข้อเสนอแนะ , ข้อร้องเรียน, ด้านงานบริการและการทุจริตประพฤติมิชอบ ของ กฟอ.คลองหลวง กฟอ.คลองหลวง 
45แผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ของ กฟภ. ปี 2564 - 2568 กฟภ. 
46แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2565-2569 กฟภ. 
47นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Compliance Policy) กฟอ.คลองหลวง 
48 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมให้การทำงาน กฟภ. 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 งบประมาณประจําปี 2559 (1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) 8  
2 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง 8  
3 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 8  
4 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง 8  
5 งบประมาณรายจ่ายปี 2561 กฟอ.คลองหลวง 
6 ขออนุมัติดำเนินการจัดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2561 กฟภ. 
7 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 
8 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 กฟอ.คลองหลวง 
9 ขออนุมัติจัดโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ประจำปี 2561-2563 กฟภ. 
10 ขออนุมัติดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติประจำปี 2563 
11 รายงานผลการดำเนินโครงการ PEA ประชาร่วมใจระบบไฟฟ้ามั่นคงให้ความรู้ ความปลอดภัย ในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย และตรวจสอบบำรุงรักษาระบบจำหน่าย กฟอ.คลองหลวง 
12 รายงานผลการดำเนินโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงต่ำ - ตัดต้นไม้ทำความสะอาดภายในวัดและร่วมรับฟังบรรยายธรรม กฟอ.คลองหลวง 
13 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 กฟอ.คลองหลวง 
14 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง 
15 ขออนุมัติจัดโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ประจำปี 2564 กฟภ. 
16 ขออนุมัติสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต จากสถานการณ์ COVID-19 กฟภ. 
17 ขออนุมัติดำเนินโครงการ PEA ปลูก ดูแล รักษ์ป่า ประจำปี 2564 กฟภ. 
18 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 กฟอ.คลองหลวง 
19 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟอ.คลองหลวง 9  
2กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 9  
3คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย 9  
4คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม 9  
5 คู่มือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตชนบท กรณีชำระคำธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน 9  
6 คู่มือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม 9  
7 คู่มือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน 9  
8 คู่มือประชาชนการขอติดตั้งมิเตอร์เขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม 9  
9 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร หรือ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 9  
10คู่มือแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำหรับหน่วยงานของรัฐ 9  
11คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานรับฟังเสียงลูกค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ 9  
12ข้อกำหนดของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 (บ้านอยู่อาศัย) และประเภทที่ 2 (กิจการขนาดเล็ก) 9  
13คู่มือการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเบื้องต้น สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 (บ้านอยู่อาศัย) และประเภทที่ 2 (กิจการขนาดเล็ก) 9  
14 คู่มือการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน PEA 9  
15 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร หรือ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 9  
16 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 2560 กฟภ. 
17 คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย 
18 คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า สำหรับอุตสาหกรรม 
19 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการงานบริการข้อมูลศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. กฟภ. 
20 การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์แอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) กฟภ. 
21 คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) กฟภ. 
22 คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) กฟภ. 
23 คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) กฟภ. 
24 คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) กฟภ. 
25 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์แอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) กฟภ. 
26 คู่มือสำหรับประชาชน:การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) กฟภ. 
27 คู่มือด้านการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญผ่านทาง Website มีนาคม 2561 กฟภ. 
28คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา)(N) กฟภ. 
29คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล)(N) กฟภ. 
30 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) กฟภ. 
31 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) กฟภ. 
32 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) กฟภ. 
33 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) กฟภ. 
34 คู่มือสำหรับประชาชน : กำรขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) กฟภ. 
35 คู่มือสำหรับประชำชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) กฟภ. 
36 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ กฟอ.คลองหลวง กฟอ.คลองหลวง 
37คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) (N) กฟภ. 
38คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) (N) กฟภ. 
39คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) (N) กฟภ. 
40คู่มือสำหรับประชาชน : การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (กรณียกเลิกการใช้ไฟฟ้า) (N) กฟภ. 
41คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) (N) กฟภ. 
42คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าในเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) (N) กฟภ. 
43คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ กรณีถูกงดจ่ายไฟ (N) กฟภ. 
44คู่มือสำหรับประชาชน :การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) (N) กฟภ. 
45คู่มือสำหรับประชาชน :การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) (N) กฟภ. 
46คู่มือสำหรับประชาชน :การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) (N) กฟภ. 
47แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ กฟอ.คลองหลวง ปี 2564 กฟอ.คลองหลวง 
48 คู่มือสำหรับประชาชน: กระบวนการสับเปลี่ยนมิเตอร์กรณีมิเตอร์ชำรุด/กรณีผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย(ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์) กฟภ. 
49 คู่มือ "บริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ." 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง กฟอ.คลองหลวง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 1/2557 12  
2 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 2/2557 12  
3 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 3/2557 12  
4 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 4/2557 12  
5 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 5/2557  12  
6 มติคณะรัฐมนตรี : พลังงานไทย 12  
7 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประชาชน การปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 12  
8 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงานระยะยาว การผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในแต่ละพื้นที่ การพิจารณาแนวทางการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ฯ 12  
9มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา 12  
10มติคณะรัฐมนตรี : การปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 12  
11มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
12มติคณะรัฐมนตรี : โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล 12  
13มติคณะรัฐมนตรี : การดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 12  
14มติคณะรัฐมนตรี : มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม (แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ) 12  
15มติคณะรัฐมนตรี : การรายงานผลการดำเนินการประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (10 มิถุนายน - 2 กันยายน 2557) (การปรับโครงสร้างและการบริหารจัดการด้านพลังงาน) 12  
16มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2557-2558 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
17มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 4/2558 12  
18มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) 12  
19มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle-EV Car) การแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจต่างๆ 12  
20มติคณะรัฐมนตรี : โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน 12  
21มติคณะรัฐมนตรี : ขอปรับเงินลงทุน (Cost Over-run) โครงการพัฒนาระบบส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 12  
22มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2558 ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) 12  
23มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่ 1) 12  
24มติคณะรัฐมนตรี : การปรับค่าจ้างชดเชยให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 12  
25มติคณะรัฐมนตรี : การรายงานรายการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไปของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 12  
26มติคณะกรรมการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 7/2558 12  
27มติคณะกรรมการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2558 12  
28มติคณะรัฐมนตรี : แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว) 12  
29รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย 12  
30มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 9/2558 12  
31มติคณะรัฐมนตรี ; การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายถวิล เปลี่ยนศรี) 12  
32มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 10/2558 12  
33มติคณะรัฐมนตรี : กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส ของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 12  
34มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินระยะสั้นประเภทเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) 12  
35 รายงานเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า (กระทรวงพลังงาน) 12  
36 ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
37 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 12  
38 มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
39 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 5.5 12  
40 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 6.2 12  
41 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 5.7 12  
42 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.10 12  
43 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.11 12  
44 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.14 12  
45 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.18 12  
46 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.3 12  
47 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.4 (30/08/2559) 12  
48 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.5 12  
49 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.6 12  
50 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.7 12  
51 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.8 12  
52 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.9 12  
53 มติคณะรัฐมนตรี : การเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ 2559 12  
54 มติคณะรัฐมนตรี: โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6พื้นที่) 12  
55 มติคณะรัฐมนตรี: ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
56 มติคณะรัฐมนตรี: แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
57 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่เสลียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 12  
58 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระ 5.3 ขอความเห็นชอบปรับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างของพนักงาน และลูกจ้าง กฟภ.ตามมติคณะรัฐมนตรี 12  
59 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระ 6.2 รายงานผลการเยี่ยมชมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 13-14 ต.ค.2559 12  
60 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระ 6.4 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 12  
61 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระ 5.2 ขอความเห็นชอบแผนการดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานการควบคุมภายในของ กฟภ.ประจำปี 2560 12  
62 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระ 6.11 รายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปี 2559 ผลเดือน ต.ค.2559 12  
63 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระ 6.12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1-3 (1 ม.ค.-30 ก.ย.2559) 12  
64 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระ 6.15 รายงานสถานะการบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ส.ค.2559 12  
65 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระ 6.16 รายงานผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3 12  
66 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระ 6.19 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 12  
67 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระ 6.20 รายงานผลความคืบหน้าของงานโครงการต่าง ๆ สถานะ ณ ไตรมาสที่ 3/2559 (ก.ค.-ก.ย.2559) 12  
68 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระ 6.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 13/2559 12  
69 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระ 6.6 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3/2559 12  
70 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระ 6.7 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. ครั้งที่ 7/2559 12  
71 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระ 6.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ไตรมาสที่ 3/2559 12  
72 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระ 6.9 รายงานมติคณะรัฐมนตรีเรื่องงบประมาณประจำปี 2560 ของ กฟภ. 12  
73 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.13 ขออนุมัติใช้เงินดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ในงาน "ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้" 12  
74 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.14 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานของแผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2 ตามงบลงทุนประจำปี 2560 12  
75 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2559 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ 12  
76 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.6 ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณประชาสัมพันธ์ด้านการแข่งขันกีฬาประจำปี 2560 ให้สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12  
77 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 12  
78 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการแก้ปัญหาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 12  
79 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.4 รายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.ประจำปี 2559 ผลเดือน ธ.ค.2559 12  
80 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.7 รายงานสถานะการบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.ประจำเดือน ต.ค.2559 12  
81 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.9 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร (02/02/2560) 12  
82 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2560 วาระที่ 6.10 รายงานความคืบหน้าตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน ก.พ.2560 12  
83โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 
84มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงของ กฟภ.ปี 2560 ผลเดือน ม.ค.-มี.ค.2560 ประจำเดือน เม.ย.2560 กฟภ. 
85มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.3 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ.ไตรมาสที่ 1/2560 
86 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.4 รายงานผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2560 
87 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.41 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 
88 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมครั้งที่ 3/2560 
89ขอปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun)โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ระยะที่ 2 (น้ำหมันและน้ำสาน) จังหวัดเลย 
90 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 
91มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2560 วาระที่ 6.8 รายงานความคืบหน้างานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน มี.ค.2560 กฟภ. 
92 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่6/2560 วาระที่ 6.6 รายงานความคืบหน้างานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน เม.ย.2560 กฟภ. 
93ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ปี 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
94 ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
95 ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในเเผนงานระยะยาวเเบบใหม่ ปี 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
96ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ปี 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
97ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
98 ขอปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun)โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ระยะที่ 2 (น้ำหมันและน้ำสาน) จังหวัดเลย 
99โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 
100 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 
101โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
102โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 
103โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) 
104แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 
105แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 
106แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 
107แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 
108แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
109มติคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
110มติคณะรัฐมนตรี โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) 
111 มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
112เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 
113เรื่อง แนวทางการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) 
114 ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ปี 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (21/12/2560) กฟภ. 
115 ขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำขั้นที่ 1 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน 115 กิโลโวลท์ ช่วง สฟ.ฮอด อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสฟ. ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 กฟภ. 
116 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กฟภ. 
117 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 
118 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทำเนียบรัฐบาล 
119 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ทำเนียบรัฐบาล 
120 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ทำเนียบรัฐบาล 
121 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ทำเนียบรัฐบาล 
122 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 
123 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ทำเนียบรัฐบาล 
124แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ทำเนียบรัฐบาล 
125 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ทำเนียบรัฐบาล 
126 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ทำเนียบรัฐบาล 
127 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 
128 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 มีนาคม 2561 ทำเนียบรัฐบาล 
129 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 เมษายน 2561 
130 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล 
131 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.4 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กฟภ. 
132มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 5.3.10 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 
133มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 5.3.9 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 
134มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 4.1 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กฟภ. 
135ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ปี 2562 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิาค กฟภ. 
136ขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เพื่อดำเนินงานขยายเขตระบบจำหน่ายให้กับบ้านห้วยปลาหลด หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแมะละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กฟภ. 
137ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายแลนในทุกกรณี เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ กฟภ. 
138โครงการก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะ สมุยจังหวัดสุราษฏร์ธานี กฟภ. 
139โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) กฟภ. 
140โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจริยะ (Advanced Metering Infrastucture : AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ กฟภ. 
141มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2562 วาระที่ 1 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 กฟภ. 
142มติคณะกรรมการ กฟภ. วาระที่ 6.2.6 กฟภ. 
143มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 5.3.9 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 กฟภ. 
144มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 3/2562 วาระที่ 3.1 เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2562 
145มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 3.1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 กฟภ. 
146มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 5.4 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 กฟภ. 
147มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 10/2562 วาระที่ 3.1 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 กฟภ. 
148มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 10/2562 วาระที่ 4.1 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 กฟภ. 
149มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 11/2562 วาระที่ 3.1 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 กฟภ. 
150มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 11/2562 วาระที่ 4.1 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 กฟภ. 
151มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 12/2562 วาระที่ 3.1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 กฟภ. 
152มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 12/2562 วาระที่ 5.2 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 กฟภ. 
153มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 12/2562 วาระที่ 5.2 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 กฟภ. 
154มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 4.1 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กฟภ. 
155มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 5/2562 วาระที่ 3.1 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 กฟภ. 
156มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 3.1 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 กฟภ. 
157มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.1 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 กฟภ. 
158มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 7/2562 วาระที่ 3.1 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กฟภ. 
159มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 8/2562 วาระที่ 3.1 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 กฟภ. 
160มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 9/2562 วาระที่ 4.1 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 กฟภ. 
161มติคณะกรรมการ PEA ครั้งที่ 9/2562 วาระที่ 4.1 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 กฟภ. 
162รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. (เรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) กฟภ. 
163รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 5.4 การรายงานมติคณะกรรมการ กฟภ. ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน กฟภ. 
164รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. ครั้งที่ 2/2563 วาระที่ 4.1 ข้อเสนอของ สร.กฟภ. เรื่องการลาหยุดพักผ่อนประจำปี กฟภ. 
165 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 กฟภ. 
166 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 กฟภ. 
167 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 กฟภ. 
168 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 กฟภ. 
169 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 กฟภ. 
170 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 กฟภ. 
171 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 กฟภ. 
172 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 กฟภ. 
173 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 กฟภ. 
174 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 กฟภ. 
175 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 กฟภ. 
176 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 กฟภ. 
177 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กฟภ. 
178 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 กฟภ. 
179 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 กฟภ. 
180 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 กฟภ. 
181 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 กฟภ. 
182 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 กฟภ. 
183 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 กฟภ. 
184ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ปี 2563 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. 
185ขอความเห็นชอบการปรับโครงสร้างเงินเดือนขั้นสูงของตำแหน่งรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. 
186ขออนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. 
187โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. 
188 แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายศุภชัย เอกอุ่น) กระทรวงมหาดไทย 
189 ขอความเห็นขอบกรอบวงเงินกู้เงินระยะสั้น (Credit Line) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำเนียบรัฐบาล 
190 ขอความเห็นขอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ปี 2564 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำเนียบรัฐบาล 
191 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (1.นายปรีชาพร สุวัฒโนดม) ทำเนียบรัฐบาล 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงงาน บจก. มานะพัฒนาการ (Baranee Garden) กฟอ.คลองหลวง 
2 ประกาศสอบราคาจ้างงานย้ายแนวปรับปรุงระบบจำหน่ายให้ กฟอ.คลองหลวง - สะพานข้ามคลองห้า เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3010 กฟอ.คลองหลวง 
3 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงเชื่อมโยง กฟอ.คลองหลวง ไลน์ฟีดเดอร์ 10 สฟฟ.คลองสอง ช่วงที่ 1 (วัดหัตถสารเกษตร-คลองหก) กฟอ.คลองหลวง 
4 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟ ปี 2560 สถานีไฟฟ้าคลองหลวงและสถานีไฟฟ้าคลองสอง คลองแอนสองถึงคลองเจ็ด กฟอ.คลองหลวง 
5 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ระบบจำหน่าย กฟอ.คลองหลวง - บ้านเอื้ออาทรรังสิต คลองสอง (การเคหะแห่งชาติ) กฟอ.คลองหลวง 
6ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 กฟภ. 
7ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม Invoice Notification System INSx ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟอ.คลองหลวง 
8ไม่มีการประกวดราคา 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558 14  
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 14  
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558 14  
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 14  
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558 14  
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558 14  
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 14  
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558 14  
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 14  
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 14  
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 14  
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 14  
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 14  
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 14  
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 14  
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 14  
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 14  
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 14  
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 14  
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 14  
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 14  
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 14  
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 14  
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 14  
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 14  
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 14  
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 กฟอ.คลองหลวง 
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2560 กฟอ.คลองหลวง 
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 กฟอ.คลองหลวง 
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 กฟอ.คลองหลวง 
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 กฟอ.คลองหลวง 
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 กฟอ.คลองหลวง 
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 กฟอ.คลองหลวง 
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 กฟอ.คลองหลวง 
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 กฟอ.คลองหลวง 
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 กฟอ.คลองหลวง 
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กฟอ.คลองหลวง 
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 กฟอ.คลองหลวง 
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 กฟอ.คลองหลวง 
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 กฟอ.คลองหลวง 
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 กฟอ.คลองหลวง 
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 กฟอ.คลองหลวง 
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 กฟอ.คลองหลวง 
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 กฟอ.คลองหลวง 
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 กฟอ.คลองหลวง 
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 กฟอ.คลองหลวง 
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 กฟอ.คลองหลวง 
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 กฟอ.คลองหลวง 
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 กฟอ.คลองหลวง 
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 กฟอ.คลองหลวง 
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 กฟอ.คลองหลวง 
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 กฟอ.คลองหลวง 
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 กฟอ.คลองหลวง 
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562 กฟอ.คลองหลวง 
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 กฟอ.คลองหลวง 
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 กฟอ.คลองหลวง 
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 กฟอ.คลองหลวง 
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 กฟอ.คลองหลวง 
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 กฟอ.คลองหลวง 
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 กฟอ.คลองหลวง 
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 กฟอ.คลองหลวง 
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 กฟอ.คลองหลวง 
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 กฟอ.คลองหลวง 
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 กฟอ.คลองหลวง 
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 กฟอ.คลองหลวง 
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 กฟอ.คลองหลวง 
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 กฟอ.คลองหลวง 
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 กฟอ.คลองหลวง 
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 กฟอ.คลองหลวง 
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กฟอ.คลองหลวง 
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 กฟอ.คลองหลวง 
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 กฟอ.คลองหลวง 
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 กฟอ.คลองหลวง 
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 กฟอ.คลองหลวง 
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 กฟอ.คลองหลวง 
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 กฟอ.คลองหลวง 
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 กฟอ.คลองหลวง 
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 กฟภ. 
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 กฟอ.คลองหลวง 
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 กฟอ.คลองหลวง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การใช้ระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ (Paperless Meeting System:PLMS)และระบบในการประชุมของ PEA กฟภ. 
2 การใช้ระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ (Paperless Meeting System : PLMS) และระบบในการประชุมของ PEA กฟอ.คลองหลวง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อมูลสำคัญฉบับ เดือน มีนาคม 2557 
2 ข้อมูลสำคัญ ฉบับเดือน มิถุนายน 2557 
3 ข้อมูลสำคัญ ฉบับเดือน กันยายน 2557 
4 ข้อมูลสำคัญ ฉบับเดือน ธันวาคม 2557 
5 ข้อมูลสำคัญ ฉบับเดือน มีนาคม 2558 
6 ข้อมูลสำคัญ ฉบับเดือน มิถุนายน 2558 
7 ข้อมูลสำคัญ ฉบับเดือน กันยายน 2558 
8 ข้อมูลสำคัญ ฉบับเดือน ธันวาคม 2558 
9 ข้อ 1 (1.1) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2559 16  
10 ข้อ 1 (1.6) ขอนำส่งแผนและผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุประจำปี 2560 และพัสดุรองจากงบลงทุน ไตรมาส 1/2560 16  
11 ข้อ 1 (1.7) แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2560 และรายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ 16  
12 ข้อ 1 (1.7) นำส่งข้อสังเกตุและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 16  
13 ข้อ 1 (1.7) นำเสนอข้อสังเกตุและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 16  
14 ข้อ 1 (1.8) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 16  
15 ข้อ 1(1.7) นำเสนอข้อสังเกตุและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 16  
16 ข้อ 2(2.5) คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA) 16  
17 ข้อ 2(2.6) รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 1/2560 16  
18 ข้อ 3 (3.2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 16  
19 ข้อ 3(3.4) ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2558 16  
20 ข้อ 3(3.5) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-22) 16  
21 ข้อ 4(4.3) นำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สตภ.ไตรมาส 4/2559 16  
22 ข้อ 5(5.1) คุณสมบัติทั่วไป คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และสถานที่ปฏิบัติงานสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 16  
23 ข้อ 5(5.1) คุณสมบัติทั่วไป คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และสถานที่ปฏิบัติงานสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 คุณวุฒิปริญญาตรี 16  
24 ข้อ 5(5.3) ประมวลจริยธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 16  
25 ข้อ 5(5.4) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณ หรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 16  
26 ข้อ 5(5.5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 16  
27 ข้อ 6(6.4) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สตภ. ไตรมาส 4/2559 16  
28 ้อ 2(2.1) คู่มือการให้บริการประชาชน 16  
29ข้อ 1 (1.7) รายงานประจำปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา กฟภ. 
30ข้อ 6(6.2) รายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 กฟภ. 
31ข้อ 3(3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้างและการทำงานของผู้มีศักยภาพสูง พ.ศ. 2563 กฟภ. 
32ข้อ 3(3.5) คู่มือ "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน กฟภ." (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่2) กฟภ. 
33ข้อ 5(5.1) ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี กฟภ. 
34ข้อ 5(5.2)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยช่าง,ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยบัญชี และผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1(ภาคกลาง) จ.อยุธยา กฟภ. 
35ข้อ 3(3.5) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2563) กฟภ. 
36 1.(1.4)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา(e-bidding) เลขที่ ก.1กฟอ.คล.(ปบ.)001/2564 กฟอ.คลองหลวง 
37 ข้อ 1(1.5)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2564 กฟอ.คลองหลวง 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาตั้งตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า ประจำปี 2559 กฟอ.คลองหลวง 
2 สัญญาจ้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.คลองหลวง - บจก. มานะพัฒนาการ โครงการ Baranee Garden ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี กฟอ.คลองหลวง 
3 สัญญาจ้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย กฟอ.คลองหลวง - ไลน์ฟีดเดอร์ 10 สฟฟ.คลองหลวง ช่วงที่ 1 (วัดหัตถสารเกษตร-คลองหก) กฟอ.คลองหลวง 
4 สัญญาจ้างทำความสะอาดประจำปี 2560 กฟอ.คลองหลวง 
5 สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยประจำปี 2560 กฟอ.คลองหลวง 
6 สัญญาจ้าง งานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.คลองหลวง - ปรับปรุงเปลี่ยนสายช่วงไลน์คลองสี่สายใต้ หมู่ 1-6 กฟอ.คลองหลวง 
7 สัญญาจ้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.คลองหลวง - บจก.วังทองสยาม (โครงการเลอวิลส์พลัส คลองเจ็ด คลองหลวง) กฟอ.คลองหลวง 
8 สัญญาจ้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.คลองหลวง - บ้านเอื้ออาทรรังสิตคลองสอง (การเคหะแห่งชาติ) กฟอ.คลองหลวง 
9 สัญญาจ้างเหมางานตัดต้นไม้รายปี 2560 (คลองแอล2 ถึง คลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง) กฟอ.คลองหลวง 
10 สจ(มต)5 สัญญาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ กฟอ.คลองหลวง 
11 สจ(มต)6 สัญญาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ กฟอ.คลองหลวง 
12 สจ(มต)7 สัญญาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ กฟอ.คลองหลวง 
13 สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย ปี2561 กฟอ.คลองหลวง 
14 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้เป็นรายปี61 กฟอ.คลองหลวง 
15 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดปี 2561 กฟอ.คลองหลวง 
16 สัญญาตั้งตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า กฟอ.คลองหลวง 
17ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบสายไฟ กฟอ.คลองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟอ.คลองหลวง 
2 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปี 2563 กฟอ.คลองหลวง 
3 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปี 2563 กฟอ.คลองหลวง 
4 สัญญาเช่าพื้นที่ของ PEA SHOP ประจำปี 2563 กฟอ.คลองหลวง 
5 สัญญาจ้างติดตั้งมิเตอร์ พื้นที่ A ปี 2564 กฟอ.คลองหลวง 
6 สัญญาจ้างติดตั้งมิเตอร์ พื้นที่ B ปี 2564 กฟอ.คลองหลวง 
7 สัญญาจ้างติดตั้งมิเตอร์ พื้นที่ C ปี 2564 กฟอ.คลองหลวง 
8 สัญญาจ้างรักษาความสะอาดประจำปี 2564 กฟอ.คลองหลวง 
9 สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ ปี 2564 กฟอ.คลองหลวง 
10 สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปี 2564 กฟอ.คลองหลวง 
11 สัญญาจ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการงดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กฟอ.คลองหลวง 
12 สัญญาจ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนการงดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า(1) กฟอ.คลองหลวง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562