พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ผลพิจารณาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย -ใต้แนวสายส่ง 115 เควี ต่างระดับหนองแค -สฟ.วังน้อย 2 ช่วง 2/4 B-C 
2 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 
3 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2558 
4 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 
5 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 
6 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2558 
7 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2558 
8 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 
9 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 
10 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2558 
11 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2559 
12 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2558 
13 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2558 
14 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2558 
15 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2558 
16 ผลการพิจารณาการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.หนองแค-ริมคลองระพีพัฒน์-กม5 
17 ผลพิจารณาจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.หนองแค-ริมคลองระพีพัฒน์-กม5 
18 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2559 
19 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2559 
20 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 
21 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2559 
22 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 
23 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2559 
24 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2559 
25 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 
26 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2559 
27 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2560 
28 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
29 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2560 
30 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2560 
31 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 
32 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 
33 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2560 
34 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2560 
35 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน ปี 2560 
36 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม ปี 2560 
37 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม ปี 2560 
38 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนพฤษจิกายน ปี 2560 
39 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม ปี 2561 
40 ผลการพิจารณาจีดซื้อจัดจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี กฟอ.หนองแค - สถานีไฟฟ้าวังน้อย ช่วง1/4 (A-B) 
41 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2561 
42 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม ปี 2561 
43 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน ปี 2561 
44 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2561 
45 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2561 
46 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2561 
47 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2561 
48 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน ปี 2561 
49 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561 
50 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2561 
51 สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2561 
52 ตัวอย่างคำร้องขอมิเตอร์ 
53 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มกราคม 2563 
54 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 
55 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
56 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน เมษายน 2563 
57ไม่มีประกาศผลผู้ชนะตั้งแต่ พค.62 
58 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 
59 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 
60 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 
61 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 
62 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2563 
63 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 
64 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
65 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 
66ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 
67 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มกราคม 2564 
68 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
69 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 
70 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน เมษายน 2564 
71 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤษาคม 2564 
72 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 
73 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 
74 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 
75 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2564 
76 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 
77 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
78 สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 นโยบายการกำกับกิจการที่ดี (9 มีนาคม 2560) ที่ 2 ี่ 7  
2 นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต (9 มีนาคม 2560) ที่ 2 ี่ 7  
3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน (21 มีนาคม 2560) 
4 แผนระยะยาว 
5 นโยบายกิจกรรม 5ส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค 
6 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2558) 
7 นโยบายไฟฟ้าโปร่งใส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค 
8 นโยบายกิจกรรม 5ส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค 
9 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2559) 
10 นโยบายกิจกรรม 5ส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค 
11 นโยบายด้านการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 2 ี่ 7  
12 นโยบายการบริการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่ 2 ี่ 7  
13 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ที่ 2 ี่ 7  
14 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2560) 
15 นโยบายการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ 2 ี่ 7  
16 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
17 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองแค 
18 แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560 - 2564 
19 วาระที่ 6.9 รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับการขายไฟฟ้าให้ต่างประเทศ และการดำเนินการกรณีค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้าและไม่ปฎิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและ National Grip Line Co.,Ltd. 
20 การดำเนินการจัดทำระบบประกันคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระดับการไฟฟ้า) 
21 นโยบายจัดการข้อร้องเรียน และระบบ PEA-VOC System (ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า) 
22 นโยบายด้านแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง 
23 นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
24 นโยบายด้านงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 
25 นโยบายด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง/ปรับปรุง งานบำรุงรักษา และงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง 
26 นโยบายด้านวางแผนระบบไฟฟ้า 
27 นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน 
28 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
29 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
30 นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
31 แผนยุทธศาตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 2561) 
32 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.3 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
33 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
34 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) 
35 นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
36 แผนแม่บทการจัดการความรู้ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 - 2567 
37 แผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด พ.ศ. 2564 -2568 
38ไม่มีภารกิจเกี่ยวข้อง 
39 แผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 - 2568 
40 นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Compliance Police) 
41 แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569 7  

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 งบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 
2 โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2558 
3 งบประมาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค ประจำปี 2559 
4 แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค ประจำปี 2559 
5 โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2559 
6 โครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต ประจำปี 2559 
7 งบประมาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค ประจำปี 2560 
8 แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค ประจำปี 2560 
9 งบประมาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค ประจำปี 2561 
10 แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค ประจำปี 2561 
11 โครงการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการเพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2562 
12 งบประมาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค ประจำปี 2562 
13 แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค ประจำปี 2562 
14 งบประมาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค ประจำปี 2563 
15 แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค ประจำปี 2563 
16 งบประมาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค ประจำปี 2564 
17 แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค ประจำปี 2564 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม (20/07/2558) 
2กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (12/03/2558) 
3คู่มือ แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำหรับหน่วยงานของรัฐ (22/10/2558) 
4คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ใช้งานและจัดการข้อมูล (17/02/2557) 
5 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนงานรับฟังเสียงลูกค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ 
6 คู่มือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน 
7 คู่มือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม 
8 คู่มือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน 
9 คู่มือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม 
10 คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย 
11 คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม 
12 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟอ.หนองแค 
13 การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและการใช้สายดิน 
14 คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำหน่วยงาน กฟอ.หนองแค 
15 คำสั่งมอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟอ.หนองแค 
16 คู่มือการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. 
17 คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด 
18 คู่มือมาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค 
19 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 1 (บ้านอยู่อาศัย) ประเภทที่ 2 (กิจการขนาดเล็ก) 
20 คู่มือการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเบื้องต้น 
21 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนเเละวิธีปฏิบัติในการพิจารณาตัดสิทธิในการขาย/การรับจ้างเเละลงโทษผู้ทิ้งงาน 
22 คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำหน่วยงาน กฟอ.หนองแค ประจำปี 2560 
23 คำสั่งมอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟอ.หนองแค 
24 คู่มือ การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ PEA 
25 คู่มือ เกี่ยวกับการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและการใช้สายดิน 
26 คู่มือ ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า 
27 คู่มือ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในสภาวะน้ำท่วม 
28 คู่มือคุณภาพการบริการ 
29 คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA) 
30 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าหนองแค 
31 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
32 คู่มือ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2) 
33 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) (N) 
34 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) (N) 
35 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) (N) 
36 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) (N) 
37 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) (N) 
38 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) (N) 
39 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) (N) 
40 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) (N) 
41 คู่มือสำหรับประชาชน : การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (กรณียกเลิกการใช้ไฟฟ้า) (N) 
42 คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) (N) 
43 คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าในเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) (N) 
44 คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ กรณีถูกงดจ่ายไฟ (N) 
45 แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟอ.หนองแค ปี 2564 
46 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร หรือ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ปี 2564 
47 คู่มือ "บริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ." 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ปี2559ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
2 ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
3 ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
4 ขอปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun)โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ระยะที่ 2 (น้ำหมันและน้ำสาน) จังหวัดเลย 
5 ขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ 
6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำการกินทางการเกษตร ระยะ2 
7 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 
8 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (micro grid) ที่อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
9 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก(6 พื่นที่) 
10 โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 
11 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 
12 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 
13 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 
14 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 
15 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษจิการยน 2560 
16 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 
17 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 
18 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 
19 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 
20มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุม ครั้งที่ 4/2558 (03/03/2558) 
21มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุม ครั้งที่ 6/2557 (26/08/2557) 
22มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุม ครั้งที่ 7/2557 (15/12/2557) 
23มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 1/2557 (22/01/2557) 
24มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 2/2557 (19/02/2557) 
25มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 3/2557 (19/03/2557) 
26มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 4/2557 (23/04/2557) 
27 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 5/2557 
28มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 5/2557 (21/05/2557) 
29มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 7/2558 (22/04/2558) 
30มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 8/2558 (18/05/2558) 
31 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 9/2558 
32มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 9/2558 (15/06/2558) 
33 มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่ 1) แนวทางการดำเนินการกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ( SPP) ไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรม 
34มติคณะรัฐมนตรี : การดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (10/02/2558) 
35มติคณะรัฐมนตรี : การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายถวิล เปลี่ยนศรี) (14/07/2558) 
36มติคณะรัฐมนตรี : การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (26/11/2557) 
37มติคณะรัฐมนตรี : การปรับค่าจ้างชดเชยให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ (31/03/2558) 
38มติคณะรัฐมนตรี : การปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ (03/02/2558) 
39มติคณะรัฐมนตรี : การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 (การค้ำประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินโครงการลงทุนและการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้) (25/12/2557) 
40 มติคณะรัฐมนตรี : การเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ 2559 
41มติคณะรัฐมนตรี : การรายงานผลการดำเนินการประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 2 กันยายน 2557) (การปรับโครงสร้างและการบริหารจัดการด้านพลังงาน) (24/02/2558) 
42มติคณะรัฐมนตรี : การรายงานรายการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไปของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (07/04/2558) 
43มติคณะรัฐมนตรี : การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม (14/10/2557) 
44 มติคณะรัฐมนตรี : กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
45มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2557-2558 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (24/02/2558) 
46มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับงานที่ทำเป็นโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) (19/08/2557) 
47 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
48 มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) 
49มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินระยะสั้นประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) (03/03/2558) 
50มติคณะรัฐมนตรี : ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา (27/01/2558) 
51 มติคณะรัฐมนตรี : ขอปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการพัฒนาระบบส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 
52มติคณะรัฐมนตรี : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชำระหนี้ค่าขยายเขตไฟฟ้าที่ยังค้างชำระให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (13/08/2557) 
53มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การปรับโครงสร้างพลังงาน ให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) (23/09/2557) 
54มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle-EV Car) การแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจต่างๆ (03/03/2558) 
55มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (มาตรการประหยัดพลังงานและแนวทางการใช้พลังงานทดแทนต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) (09/12/2557) 
56 มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประชาชน การปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
57มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงานระยะยาว การผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในแต่ละพื้นที่ การพิจารณาแนวทางการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ฯ (08/07/2557) 
58มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน) (02/09/2557) 
59มติคณะรัฐมนตรี : ข้อสั่งการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP) 
60 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล 
61มติคณะรัฐมนตรี : โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (24/12/2557) 
62มติคณะรัฐมนตรี : โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ประตูระบายน้ำและ อ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน (03/03/2558) 
63 มติคณะรัฐมนตรี : โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่เสลียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
64มติคณะรัฐมนตรี : แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว) (26/05/2558) 
65มติคณะรัฐมนตรี : พลังงานไทย (10/06/2557) 
66 มติคณะรัฐมนตรี : มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม (แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ) 
67มติคณะรัฐมนตรี : ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 32 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (การรักษาเสถียรภาพความมั่นคง การพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การพัฒนาและโครงการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (23/09/2557) 
68มติคณะรัฐมนตรี : ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการบูรณาการการด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ (23/09/2557) 
69มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย (26/05/2558) 
70มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2558 ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) (10/03/2558) 
71มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (การวางระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ การปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) การสร้างความโปร่งใสในการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ฯ (02/12/2557) 
72มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 32 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (27/11/2557) 
73มติคณะรัฐมนตรี : รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ) (12/09/2557) 
74 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล 
75 มติคณะรัฐมนตรี: ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
76 มติคณะรัฐมนตรี: โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6พื้นที่) 
77 มติคณะรัฐมนตรี: แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
78 มติรัฐมนตรี เรื่องโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 
79ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงานระยะยาว การผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในแต่ละพื้นที่ การพิจารณาแนวทางการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ฯ (08/07/2557) 
80 รายงานเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า (กระทรวงพลังงาน) 
81 มติคณะรัฐมนตรี : การสนับสนุนการดำเนินงาของศูนย์ดำรงธรรม 
82 มติคณะรัฐมนตรี : การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 (การค้ำประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินโครงการลงทุนและการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้) 
83 มติคณะรัฐมนตรี : มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่ 1) แนวทางการดำเนินการกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) อัตราการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมฯ 
84 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 3/2557 
85 มติคณะรัฐมนตรี : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย 
86 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2558 
87 การเเต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าสส่วนภูมิภาค 
88 ขอความเห็นขอบการจ่ายเงินตอบเเทนพิเศษสำหรับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของระดับหรือตำแหน่ง 
89 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสเเละตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดใว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง(๘)แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
90 มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงสร้างค่าไฟฟ้า 
91 ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในเเผนงานระยะยาวเเบบใหม่ ปี 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
92 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชุมครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 6.2 
93 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 5.5 
94 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 5.7 
95 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.3 
96 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 82559 วาระที่ 6.3 
97 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.10 
98 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.11 
99 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.14 
100 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.18 
101 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.4 
102 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.5 
103 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.6 
104 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.7 
105 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.8 
106 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 6.9 
107 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
108 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 
109 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระที่ 6.2 รายงานผลการเยี่ยมชมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 13-14 ต.ค.2559 
110 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระที่ 6.2 รายงานผลการเยี่ยมชมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 13-14 ต.ค.2559 
111 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระที่ 6.4 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 
112 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11/2559 วาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบปรับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างของพนักงาน และลูกจ้าง กฟภ. ตามมติคณะรัฐมนตรี 
113 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบแผนการดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานการควบคุมภายในของ กฟภ.ประจำปี 2560 
114 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.11 รายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจำปี 2559 ผลเดือน ต.ค.2559 
115 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ.ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1-3 (1 ม.ค.-30 ก.ย.2559) 
116 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.15 รายงานสถานะการบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ส.ค.2559 
117 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.16 รายงานผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3 
118 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.19 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 
119 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.20 รายงานผลความคืบหน้าของงานโครงการต่าง ๆ สถานะ ณ ไตรมาสที่ 3/2559 (ก.ค.-ก.ย.2559) 
120 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 13/2559 
121 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.6 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3/2559 
122 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.7 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. ครั้งที่ 7/2559 
123 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ไตรมาสที่ 3/2559 
124 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12/2559 วาระที่ 6.9 รายงานมติคณะรัฐมนตรีเรื่องงบประมาณประจำปี 2560 ของ กฟภ. 
125 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 13/2559 วาระที่ 6.10 รายงานความคืบหน้างานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน ธ.ค.2559 
126 ขอความเห็นชอบปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2559 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ 
127 ขออนุมัติใช้เงินดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ในงาน ประชารัฐร่วมใจช่วยอุทกภัยภาคใต้ 
128 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานของเเผนงานออกเเบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2 ตามงบลงทุนประจำปี 2560 
129 ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณประชาสัมพันธ์ด้านการเเข่งขันกีฬาประจำปี 2560 ให้สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
130 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภุูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการแก้ปัญหาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
131 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.13 ขออนุมัติใช้เงินดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ในงาน "ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้" 
132 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.14 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานของแผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2 ตามงบลงทุนประจำปี 2560 
133 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2559 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ 
134 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 5.6 ขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณประชาสัมพันธ์ด้านการแข่งขันกีฬาประจำปี 2560 ให้สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
135 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 
136 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.4 รายงานผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.ประจำปี 2559 ผลเดือน ธ.ค.2559 
137 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.7 รายงานสถานะการบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ต.ค.2559 
138 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 6.9 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 
139 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 
140 รายงานการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯของ กฟภ. ประจำปี 2559ผลเดือน ธ.ค. 2559 
141รายงานการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯของ กฟภ. ประจำปี 2559ผลเดือน ธ.ค. 2559 
142 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 
143 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ 
144 รายงานสถานะบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.ประจำเดือน ต.ค. 2559 
145 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2560 วาระที่ 6.10 รายงานความคืบหน้าตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน ก.พ.2560 
146 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.8 การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 ของ กฟภ. 
147 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงของ กฟภ.ปี 2560 ผลเดือน ม.ค.-มี.ค.2560 ประจำเดือน เม.ย.2560 
148 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.3 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ.ไตรมาสที่ 1/2560 
149 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมครั้งที่ 3/2560 
150 41 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.7 การพิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2560 
151 42 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 50.8 การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 ของ กฟภ. 
152 43 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 5.9 ขอความเห็นชอบแบบแสดงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ กฟภ. 
153 44 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง กฟภ. ปี 2560 ผลเดือน ม.ค.-มี.ค.2560 ประจำเดือนเมษายน2560 
154 45 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.3 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคดนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ไตรมาสที่1/2560 
155 46 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.4 รายงานผลการประชุมกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2560 
156 47 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 3/2560 
157 48 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560 วาระที่ 6.41 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร 
158 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 
159 รายงานความคืบหน้างานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน ก.พ.2560 วาระที่ 6.10 
160 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.3 รายงานสถานะการบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.ประจำเดือน ก.พ.2560 
161 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.8 รายงานการอนุมัติจ่ายเงินโบนัส ประจำปี 2559 และนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
162 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 วาระที่ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.ปี 2560 ผลเดือน ม.ค.-เม.ย.2560 ประจำเดือน พ.ค.2560 
163 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 
164 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 
165 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 
166 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2560 วาระที่ 6.8 รายงานความคืบหน้างานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน มี.ค.2560 
167 มติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่6/2560 วาระที่ 6.6 รายงานความคืบหน้างานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน เม.ย.2560 
168 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 
169 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 
170 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
171 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 
172 แนวทางการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) 
173 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 
174 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
175 ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ปี 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
176 ขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำขั้นที่ 1 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน 115 กิโลโวลท์ ช่วง สฟ.ฮอด อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสฟ. ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 
177 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 
178 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 
179 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 
180 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 
181 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 
182 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
183 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 มีนาคม 2561 
184 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล 
185 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.1.1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
186 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.3 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
187 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.1.8 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
188 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
189 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 
190 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 เมษายน 2561 
191 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 
192 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 
193 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 เมษายน 2561 
194 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
195 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.4 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
196 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.5 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
197 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 5.3.7 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
198 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
199 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.11 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
200 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.2 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
201 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 6.2.3 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
202 เเจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 
203 เเจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 
204 เเจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
205 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 เมษายน 2561 
206 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
207 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 เมษายน 2561 
208 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2561 
209 ประชุมคณะรัฐมนตรีฉบับวันที่ 20 มีนาคม 2561 
210 ประชุมคณะรัฐมนตรีฉบับวันที่ 24 เมษายน 2561 
211 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
212 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 
213 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2561 วาระที่ 5.1.2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 
214 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2561 วาระที่ 5.3.3 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 
215 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2561 วาระที่ 6.1.2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 
216 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 5.2.1 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
217 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 5.2.4 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
218 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 5.3.4 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
219 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 5.3.5 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
220 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 5.3.6 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
221 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.1.2 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
222 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.1.3 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
223 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.2.1 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
224 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.2.5 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
225 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.2.6 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
226 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 6.2.7 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
227 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 มกราคม 2562 
228 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2563 วาระที่ 5.1.10 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
229 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2563 วาระที่ 5.1.11 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
230 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2563 วาระที่ 5.1.12 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
231 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2563 วาระที่ 5.1.17 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
232 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2563 วาระที่ 5.1.18 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
233 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2563 วาระที่ 5.1.19 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
234 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2563 วาระที่ 5.1.2 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
235 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2563 วาระที่ 5.1.3 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
236 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2563 วาระที่ 5.1.4 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
237 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2563 วาระที่ 5.1.5 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
238 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2563 วาระที่ 5.1.7 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
239 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2563 วาระที่ 5.1.8 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
240 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2563 วาระที่ 5.1.9 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
241 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2563 วาระที่ 6.2.1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
242 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2563 วาระที่ 6.2.3 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
243 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
244 มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 
245 ขอความเห็นขอบกรอบวงเงินกู้เงินระยะสั้น (Credit Line) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
246 ขอความเห็นขอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ปี 2564 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
247 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (1.นายปรีชาพร สุวัฒโนดม) 
248 มติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 
249 มติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 
250 มติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 
251มติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 (ไม่มีข้อมูลในส่วนประชาสัมพันธ์) 
252 มติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 
253 มติคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายกฟอหนองแค-ริมคลองระพีพัฒน์-กม5 13 
2 ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานปรับปรุงระบบจำหน่ายกฟอหนองแค- ริมคลองระพีพัฒน์-กม5 13 
3 ประกาศจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย -ใต้แนวสายส่งระบบ 115 เควี แยกต่างระดับหนองแค -สฟ.วังน้อย 2 ช่วง 2/4 B-C 
4 ประกาศจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.หนองแค แยกต่างระดับหนองแค - สถานีไฟฟ้าวังน้อย 2 ช่วง1/4 (A-B) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2558 13 
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กันยายน 2558 13 
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2558 13 
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2559 13 
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2558 13 
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2558 13 
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2558 13 
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม 2558 13 
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม 2558 13 
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม 2559 13 
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิถุนายน 2558 13 
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2558 13 
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมษายน 2558 13 
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน สิงหาคม 2558 13 
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2559 13 
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมษายน 2559 13 
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม 2559 13 
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิถุนายน 2559 13 
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2559 13 
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน สิงหาคม 2559 
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กันยายน 2559 
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2559 
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2559 
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2559 
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม 2560 
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2560 
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมษายน 2560 
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม 2560 
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม2560 
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิถุนายน 2560 
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2560 
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน สิงหาคม 2560 
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กันยายน 2560 
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2560 
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2560 
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2560 
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม 2561 
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2561 
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมษายน 2561 
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม 2561 
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิถุนายน 2561 
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2561 
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน สิงหาคม 2561 
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กันยายน 2561 
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2561 
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2561 
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2561 
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม 2562 
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2562 
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมษายน 2562 
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม 2562 
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิถุนายน 2562 
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2562 
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน สิงหาคม 2562 
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กันยายน 2562 
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2562 
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2562 
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2562 
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม 2563 
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2563 
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมษายน 2563 
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม 2563 
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิถุนายน 2563 
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2563 
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน สิงหาคม 2563 
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กันยายน 2563 
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2563 
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2563 
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2563 
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม 2564 
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2564 
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมษายน 2564 
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม 2564 
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิถุนายน 2564 
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2564 
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน สิงหาคม 2564 
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กันยายน 2564 
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2564 
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2564 
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2564 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อ 2 2.2 คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้ระเบียบข้อบังคับ 
2ข้อ 2 2.5 คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศปท.PEA 
3ข้อ 2 2.6 รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาสที่ 1 2560 
4ข้อ 4 4.2 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ 
5 ข้อ 5 5.3 ประมวลจริยธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
6ข้อ 5 5.6 รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
7 ข้อมูลสำคัญ ฉบับเดือน กันยายน 2557 
8 ข้อมูลสำคัญ ฉบับเดือน กันยายน 2558 
9 ข้อมูลสำคัญ ฉบับเดือน ธันวาคม 2557 
10 ข้อมูลสำคัญ ฉบับเดือน มิถุนายน 2557 
11 ข้อมูลสำคัญ ฉบับเดือน มิถุนายน 2558 
12 ข้อมูลสำคัญ ฉบับเดือน มีนาคม 2557 
13 ข้อมูลสำคัญ ฉบับเดือน มีนาคม 2558 
14 ระเบียบพัสดุ 
15 ข้อ 3 (3.1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
16 ข้อ 3 (3.2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
17 ข้อ 3 (3.5) ประกาศกระทรวงมหาดไทย การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปี 2560 
18 ข้อ 3(3.4) ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2558 
19 ข้อ 3(3.5) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-22) 
20 ข้อ 2(2.4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ไตรมาส 1/2559 
21 ข้อ 2(2.4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ไตรมาส 2/2559 
22 ข้อ 2(2.4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ไตรมาส 3/2559 
23 ข้อ 2(2.4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ไตรมาส 4/2559 
24 ข้อ 2(2.5) คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA) 
25 ข้อ 2(2.5) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน 
26 ข้อ 2(2.6) รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 1/2560 
27 ข้อ 2(2.7) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายใน 
28 ข้อ 2(2.1) การปรับปรุงเงื่อนไขการวางเงินประกันการใช้ไฟฟ้า และการจ่ายคืนผลประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่นำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้า 
29 ข้อ 3(3.1) โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน 
30 ข้อ 2(2.1) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม 
31 1(1.6) ผลการจัดหาพัสดุ 
32ข้อ 1 (1.7) แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2560 และรายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ 
33ข้อ 1 (1.7) นำส่งข้อสังเกตุและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 
34ข้อ 1 (1.7) นำเสนอข้อสังเกตุและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 
35ข้อ 1 (1.8) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
36ข้อ 1(1.1) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2559 
37ข้อ 2 2.3 รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคูณภาพบริการ ประจำเดือน ธันวาคม2559 
38 ข้อ 2 2.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 
39 ข้อ 2 2.7 รายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 
40 ข้อ 3 3.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
41 ข้อ 3 3.4 ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบพนักงาน ฉบับที่ 23 พ.ศ.2558 
42 ข้อ 4 4.4 รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน 
43ข้อ 5 5.4 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณ หรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
44ข้อ 5 5.5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
45ข้อ 6 6.1 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
46ข้อ 6 6.3 รายงานดำเนินงานตามแผนดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2559 
47 ข้อที่ 1(1.2) แผนงานจัดหาพัสดุ 
48 ข้อ 2(2.6) รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 3/2560 
49 ข้อ 3(3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560 
50 ข้อ 3(3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการดำเนินคดีและการบังคับคดี พ.ศ.2560 
51 ข้อ 2(2.6) รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 2/2560 
52 ข้อ 2(2.6) รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 4/2560 
53 ข้อ 2(2.5)คู่มือ "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ." (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1) มกราคม 2561 
54 ข้อ 4(4.1) ขออนุมัติหลักการและดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2560-2563 
55 ข้อ 4(4.1)ขออนุมัติดำเนินโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ประจำปี 2561-2563 
56 สถานะบนิการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2561 
57 สถานะบนิการประชาชน ประจำเดือน มกราคม ปี 2561 
58 สถานะบนิการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม ปี 2561 
59 ข้อ 2(2.6) รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 1/2561 
60 ข้อ 3(3.5) คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการงานบริการข้อมูลศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. 
61 สถานะบนิการประชาชน ประจำเดือน เมษายน ปี 2561 
62 สถานะบนิการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2561 
63 สถานะบนิการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2561 
64 ข้อ 2(2.6)รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 2/2561 
65 ข้อ 3(3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการใช้รถ พ.ศ.2561 
66 สถานะบนิการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2561 
67 สถานะบนิการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2561 
68 สถานะบนิการประชาชน ประจำเดือน กันยายน ปี 2561 
69 ข้อ 2(2.6)รายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 3/2561 
70 สถานะบนิการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561 
71 ข้อ 3(3.5)คู่มือการใช้งานระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ Paperless Meeting System (PLMS) สำหรับผู้ใช้งาน 
72 ข้อ 4(4.1) ขออนุมัติดำเนินการจัดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2561 
73 ข้อมูลสำคัญ กฟภ. กันยายน 2561 
74 คู่มือปฏิบัติงาน E-50BIS System ระบบจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าายตามมาตรา 50 ทวิผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-50BIS) 
75 ข้อ 3(3.3) แผนปฏิบัติการ กฟอ.หนองแค ประจำปี 2565 
76 ข้อ 3(3.4) ระเบียบกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
77 ข้อ 3(3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานหรือสามีกริยาที่ถึงแก่กรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 
78 ข้อ 3(3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2564 
79 ข้อ 3(3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่กรณีพ้นจากตำแหน่ง พ.ศ.2554 
80 ข้อ 3(3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการลาของพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
81 ข้อ 3(3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยยานพาหนะและเชื้อเพลิง พ.ศ.2565 
82 ข้อ 3(3.4) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจัดการและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.2560 
83 ข้อ 5(5.1) ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายกฟอหนองแค-ริมคลองระพีพัฒน์-กม5 13 
2 สัญญาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานปรับปรุงระบบจำหน่ายกฟอหนองแค- ริมคลองระพีพัฒน์-กม5 13 
3 สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย ใต้แนวสายส่ง 115 เควี แยกต่างระดับหนองแค - สฟ.วังน้อย2 ช่วง 2/4 B-C 
4 สัญญาจ้างเหมางานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 เควี กฟอ.หนองแค แยกต่างระดับหนองแค - สถานีไฟฟ้าวังน้อย 2 ช่วง 1/4 (A-B) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงฯ F3, F4 กฟอ.หนองแค - หน้าโรงงานตุ๊กตา ถึง ต.ไผ่ต่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2 ประกาศผู้ชนะการภเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางานปรับปรุงฯ F3, F4 กฟอ.หนองแค - หน้าโรงงานตุ๊กตา ถึง ต.ไผ่ต่ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
3 สัญญาจ้าง งานปรับปรุงฯ F3, F4 กฟอ.หนองแค - หน้าโรงงานตุ๊กตา ถึง ต.ไผ่ต่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงเปลี่ยนสาย กฟอ.หนองแค ช่วงวัดใหม่เทพนิมิต ถึง ที่ทำการกำนัน ต. นพรัตน์ 
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเปลี่ยนสาย กฟอ.หนองแค ช่วงวัดใหม่เทพนิมิต ถึง ที่ทำการกำนัน ต. นพรัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
6 สัญญาจ้าง งานปรับปรุงเปลี่ยนสาย กฟอ.หนองแค ช่วงวัดใหม่เทพนิมิต ถึง ที่ทำการกำนัน ต. นพรัตน์