ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/02/2564)
ประกาศจัดซื้อจ้ดจ้าง และประกาศราคากลาง (21/10/2563)
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง www.klaeng.go.th (21/10/2563)
การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง ของข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน