สัญญาอื่นๆ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สัญญาจ้างทำของ จ้างเหมาจัดทำวารสารคู่มือประชาชน จำนวน 1,000 เล่ม ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (01/05/2562)