- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 |
ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-4446 หมายเลชครุภัณฑ์ *********** ของสำนนักปลัดเทศบาลตำบลทับมา จำนวน 8 รายการ. (24 เม.ย. 2563) (24/04/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระจกเงา ขนาด 3 มิลลิเมตร จำนวน 5 แผ่น พร้อมติดตั้ง (22 เม.ย. 2563) (22/04/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา (22 เม.ย. 2563) (22/04/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา (22 เม.ย. 2563) (22/04/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา (22 เม.ย. 2563) (22/04/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 1กช 2773 ระยอง ของโรงเรียนอนุบาลทับมา (22 เม.ย. 2563) (22/04/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 4 เมตร จำนวน 1 ป้าย เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 (21 เม.ย. 2563) (21/04/2563)
รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา (30/07/2562)