- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขุดตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2011 หมายเลชครุภัณฑ์ *********** จำนวน 3 รายการ ของกองช่าง (24 มิ.ย. 2563) (24/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กนักเรียนทั้ง 4 สถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (24 มิ.ย. 2563) (24/06/2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา (23 มิ.ย. 2563) (23/06/2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กนักเรียนทั้ง 4 สถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (22 มิ.ย. 2563) (22/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ของโรงเรียนอนุบาลทับมา (19 มิ.ย. 2563) (19/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทับมา จำนวน 18 รายการ ของกองสวัสดิการสังคม (16 มิ.ย. 2563) (16/06/2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ (ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 4 คน) และ (ครูภาษาจีน จำนวน 1 คน) (16 มิ.ย. 2563) (16/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบลิฟต์ภายในอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล (26 พ.ค. 2563) (15/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น) ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล (2 มิ.ย. 2563) (02/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลทับมา (27 พ.ค. 2563) (27/05/2563)