สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างทำของ จ้างเหมาจัดทำวารสารคู่มือประชาชน จำนวน 1,000 เล่ม ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างทำของ จ้างเหมาจัดทำวารสารคู่มือประชาชน จำนวน 1,000 เล่ม ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด