กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายงานการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ ฯ (อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ ฯ (เดอะ คาแนล คอนโดมิเนี่ยม) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการตรวจสอบป้ายตามมาตรา 32 ทวิ ฯ (สัญลักษณ์อีซูซุ) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการตรวจสอบป้ายตามมาตรา 32 ทวิ ฯ (ป้ายวอลโว่ VOLVO) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการตรวจสอบป้ายตามมาตรา 32 ทวิ ฯ (บริษัท โอลิมปัสออยส์ จำกัด) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด