กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ชุดนิทรรศการการลดและคัดแยกขยะ ป้ายพลาสวู้ดและสมุดบัญชีธนาคารขยะ ตามโครงการการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2563 และลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนของจังหวัดระยอง จำนวน 6 รายการ โดยว วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นพับ ขนาด A4 (21.0 x 29.7 ซม.) กระดาษอาร์มัน 130 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า พับ 3 ตอน จำนวน 1,200 แผ่น ตามโครงการคัดแยกขยะอันตรายและขยะติดเชื้อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 2563) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น) ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล (2 มิ.ย. 2563) วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2548 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยต่อเนื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลทับมา วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใน - สาย 36 ระยะที่ 1 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่ิองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ของกองการศึกษา วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของกองสวัสดิการสังคม วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลทับมา (27 พ.ค. 2563) วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลทับมา (27 พ.ค. 2563) วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบลิฟต์ภายในอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล (26 พ.ค. 2563) วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด