กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คำสั่งเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเดินทางไปราชการ "โครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำสั่งเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ให้พนักงานเทสบาลเดินทางไปราชการ "หลักสูตรการจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 1-7 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินอละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำสั่งเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลตำบลทับมาเดินทางไปราชการ "โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การรายงานผลการศึกษาอบรมผ่านระบบ (e-Learning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด