พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง 
3ประกาศจัดซื้อจ้ดจ้าง และประกาศราคากลาง 
4ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 
5ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 นโยบายการบริหาร 
2ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2แผนการดำเนินงานประจำปี 
3การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
4แผนพัฒนาท้องถิ่น 
5แผนอัตรากำลังสามปี 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง 
2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง 
3คู่มือบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
4 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 
5 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศสอบราคา ประกวดราคา 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 2561-10 รายงานผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 
2 2561-11 รายงานผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 
3 2561-12 รายงานผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 
4 2561-2 รายงานผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
5 2561-3 รายงานผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2561 
6 2561-4 รายงานผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน เมษายน 2561 
7 2561-5 รายงานผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 
8 2561-6 รายงานผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 
9 2561-7 รายงานผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 
10 2561-8 รายงานผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 
11 2561-9 รายงานผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน กันยายน 2561 
12 2562-1 รายงานผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน มกราคม 2562 
13 2562-2 รายงานผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
14 2562-3 รายงานผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2562 
15 2562-4 รายงานผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน เมษายน 2562 
16 2562-5 รายงานผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
17การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
18ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
19 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียน และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
20คู่มือบริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 
21โครงสร้างองค์กร 
22งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 
23 ประกาศพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ“ดีเด่น” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 
24 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 
25 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 
26ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองและข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
27ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองและพนักงานส่วนตำบล 
28แผนการดำเนินงานประจำปี 
29แผนการดำเนินงานประจำปี 
30แผนพัสดุประจำปี 
31แผนอัตรากำลัง 3 ปี 
32รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย 
33 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน-การขอขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
34 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน-การขุดดินถมดิน 
35 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน-การสร้างโรงเรืองเลี้ยงไก่ (ไข่) 
36 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน-ขอให้ตรวจสอบกองไม้บนไหล่ถนน 
37 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน-ถนนชำรุด 
38รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง 
39วิสัยทัศและพันธกิจของหน่วยงาน 
40รายการงานการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณะฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานข้อเท็จจริง กรณีผู้บุกรุกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินสาธารณประโยชน์ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารรายชื่อผู้เข้าอบมฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่งให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ด้านงานสารบรรณและการบริหารงานธุรการในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไปฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบอาคารที่ไม่เข้าข่ายอาคารที่ต้องทำการตรวจสอบสภาพอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2561 ระดับพื้นที่ และระดับจังหวัด 
2 รายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร