พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา 
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 4 เมตร จำนวน 1 ป้าย เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 (21 เม.ย. 2563) 
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระจกเงา ขนาด 3 มิลลิเมตร จำนวน 5 แผ่น พร้อมติดตั้ง (22 เม.ย. 2563) 
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา (22 เม.ย. 2563) 
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา (22 เม.ย. 2563) 
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา (22 เม.ย. 2563) 
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 1กช 2773 ระยอง ของโรงเรียนอนุบาลทับมา (22 เม.ย. 2563) 
8ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-4446 หมายเลชครุภัณฑ์ *********** ของสำนนักปลัดเทศบาลตำบลทับมา จำนวน 8 รายการ. (24 เม.ย. 2563) 
9 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (แบตเตอรี่) ของกองคลัง (27 เม.ย. 2563) 
10ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลทับมา (28 เม.ย. 2563) 
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (จัดซื้อชุดผจญเพลิงและกู้ภัย พร้อมเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง จำนวน ๒ ชุด) (30 เม.ย. 2563) 
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ของกองการศึกษา (1 พ.ค. 2563) 
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (7 พ.ค. 2563) 
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (7 พ.ค. 2563) 
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๓๐๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๙-๐๐๐๓ จำนวน ๑ รายการ (13 พ.ค. 2563) 
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๓-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๘ รายการ (13 พ.ค. 2563) 
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลทับมา (27 พ.ค. 2563) 
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลทับมา (27 พ.ค. 2563) 
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลทับมา (27 พ.ค. 2563) 
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น) ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล (2 มิ.ย. 2563) 
21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบลิฟต์ภายในอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล (26 พ.ค. 2563) 
22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทับมา จำนวน 18 รายการ ของกองสวัสดิการสังคม (16 มิ.ย. 2563) 
23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ (ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 4 คน) และ (ครูภาษาจีน จำนวน 1 คน) (16 มิ.ย. 2563) 
24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ของโรงเรียนอนุบาลทับมา (19 มิ.ย. 2563) 
25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กนักเรียนทั้ง 4 สถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (22 มิ.ย. 2563) 
26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา (23 มิ.ย. 2563) 
27ประกาศประกวดราคาจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (24 มิ.ย. 2563) 
28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขุดตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2011 หมายเลชครุภัณฑ์ *********** จำนวน 3 รายการ ของกองช่าง (24 มิ.ย. 2563) 
29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กนักเรียนทั้ง 4 สถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (24 มิ.ย. 2563) 
30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอนุบาลทับมา (25 มิ.ย. 2563) 
31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา (25 มิ.ย. 2563) 
32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงเคมีดับเพลิง สำหรับเติมถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 7 ถัง และขนาด 20 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล (26 มิ.ย. 2563) 
33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหน้ากากผ้าสแปนเด็กซ์ (Spandex) ลายการ์ตูน สำหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี จำนวน 1,000 ชิ้น (29 มิ.ย. 2563) 
34ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหน้ากากผ้าสแปนเด็กซ์ (Spandex) ลายการ์ตูน สำหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี จำนวน 2,500 ชิ้น (29 มิ.ย. 2563) 
35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหน้ากากผ้าสแปนเด็กซ์ (Spandex) ลายการ์ตูน สำหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี จำนวน 2,500 ชิ้น (29 มิ.ย. 2563)  
36ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะทรงเหลี่ยม ขนาด 60 ลิตร ฝาทรงสูง แบบผลัก สีแดง พร้อมพ่นสกรีน จำนวน 14 ใบ ตามโครงการคัดแยกขยะอันตรายและขยะติดเชื้อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 2563) 
37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถตรวจการณ์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผก 9306 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001 - 57 - 0011 ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทสบาล จำนวน 3 รายการ (29 มิ.ย. 2563) 
38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นพับ ขนาด A4 (21.0 x 29.7 ซม.) กระดาษอาร์มัน 130 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า พับ 3 ตอน จำนวน 1,200 แผ่น ตามโครงการคัดแยกขยะอันตรายและขยะติดเชื้อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 2563) 
39การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ชุดนิทรรศการการลดและคัดแยกขยะ ป้ายพลาสวู้ดและสมุดบัญชีธนาคารขยะ ตามโครงการการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2563 และลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนของจังหวัดระยอง จำนวน 6 รายการ โดยว 
40http://thapma.go.th/public/procure/data/detail/procure_id/1727 
41ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.0 x 4.0 เมตร เย็บริม เจาะตาไก่ จำนวน 1 ผืน ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2563) 
42ยกเลิกประกาศประกวดราคา งานจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (14 ก.ค. 2563) 
43ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ***********.12 จำนวน 1 เครื่อง ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล (17 ก.ค. 2563) 
44ประกาศราคากลางและคุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถย่อยกิ่งไม้ จำนวน 1 คัน (20 ก.ค. 2563) 
45ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำชุดบันทึกเทปวีดีดอตัดสด พร้อมถ่ายทอดสด เพื่อนำเสนอผลงานการประเมินเพื่อคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2563 (21 ก.ค. 2563) 
46ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ *********** ของโรงเรียนอนุบาลทับมา (23 ก.ค. 2563) 
47ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ *********** ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา (23 ก.ค. 2563) 
48ยกเลิกประกาศประกวดราคา งานจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ส.ค. 2563) 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 
2มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
3 นโยบายผู้บริหาร 
4 นโยบายรัฐบาล 
5 ยุทธศาสตร์ชาติ 
6 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เทศบัญญัติ 
2แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 
3แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 
4แผนพัฒนาชุมชน 
5แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 
6แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 
7 โครงการอบรมข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
9 ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
11 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
12 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปามยาเสพติด 
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
14 แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 
15 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา พ.ศ. 2558-2562 
16 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
17 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
18เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ฒ. 2564 
19 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
20 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 
2 คู่มือประชาชน ปี 2562 
3 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทับมา 
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทับมา 
5 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทับมา 
6 คู่มือประชาชน ปี 2563 
7 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทับมา ปีงบประมาณ 2562 
8คู่มือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 มติ ครม. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
2 มติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 
3 มติ ครม. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 
4 มติ ครม. เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
5มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงหมึก-สาย ๓๖ ชุมชนบ้านทับมา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใน - สาย 36 ระยะที่ 1 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
3 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของกองการศึกษา 
4 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่ิองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ของกองการศึกษา (2 เม.ย. 2563) 
5 ประกาศประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของกองสวัสดิการสังคม (4 มี.ค. 2563) 
6ประกาศประกวดราคาจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (24 มิ.ย. 2563) 
7ประกาศประกวดราคาจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (ครั้งที่ 2) (17 ก.ค. 2563) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 
13สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 
14 ประกาศ ผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (29 ก.ค. 2563) 
15ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 
16สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 
17ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลสบ พ.ศ. 2556 
2 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2556 
3 เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 
4 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน 
2แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
4 กฎกระทวง กำหนดกรณีจดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 
5โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่น 
6 ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ของกองการศึกษา (e-bidding) 
7 ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ราคากลางและคุณลักษณะโครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิงและกู้ภัยพร้อมเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศละแบบสะพายหลัง 
8ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ 
9 แผนงาน โครงการ และงบฯ ประจำปีของหน่วยงาน 
10 แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 
11 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
12ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
13 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
14 รางานผลการคัดเลือก/สรรหา 
15รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบฯ ประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน 
16 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
17 รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ 
18 รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี 
19รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี 
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบฯ จำแนกตามแผนงานและโครงการ 
21 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
22 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
23 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 
24 วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
25 สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 
26 สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 
27สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม.9(8) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
28 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ 
29 หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร 
30 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
31 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบฯ จำแนกตามแผนงานโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน 
32 เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์ตาม(1) 
33 มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบุคลากร ทต.ทับมา 
34 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน 
35 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
36รายงานกิจการ ประจำปี 2562 
37รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2564 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาจ้างทำของ จ้างเหมาจัดทำวารสารคู่มือประชาชน จำนวน 1,000 เล่ม ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณะฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ที่สาธารณะประโบชน์ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารรายชื่อผู้เข้าอบมฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การรายงานผลการศึกษาอบรมผ่านระบบ (e-Learning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. 
2 คำสั่งเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลตำบลทับมาเดินทางไปราชการ "โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" 
3 คำสั่งเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ให้พนักงานเทสบาลเดินทางไปราชการ "หลักสูตรการจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 1-7 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินอละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
4 คำสั่งเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเดินทางไปราชการ "โครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไปฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบลิฟต์ภายในอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล (26 พ.ค. 2563) 
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลทับมา (27 พ.ค. 2563) 
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลทับมา (27 พ.ค. 2563) 
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใน - สาย 36 ระยะที่ 1 ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
5ประกาศประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของกองสวัสดิการสังคม 
6 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่ิองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ของกองการศึกษา 
7 ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลทับมา 
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
10 สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยต่อเนื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
11 สัญญาจ้างโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2548 
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น) ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล (2 มิ.ย. 2563) 
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นพับ ขนาด A4 (21.0 x 29.7 ซม.) กระดาษอาร์มัน 130 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า พับ 3 ตอน จำนวน 1,200 แผ่น ตามโครงการคัดแยกขยะอันตรายและขยะติดเชื้อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 2563) 
14การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ชุดนิทรรศการการลดและคัดแยกขยะ ป้ายพลาสวู้ดและสมุดบัญชีธนาคารขยะ ตามโครงการการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2563 และลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนของจังหวัดระยอง จำนวน 6 รายการ โดยว 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานการตรวจสอบป้ายตามมาตรา 32 ทวิ ฯ (บริษัท โอลิมปัสออยส์ จำกัด) 
2 รายงานการตรวจสอบป้ายตามมาตรา 32 ทวิ ฯ (ป้ายวอลโว่ VOLVO) 
3 รายงานการตรวจสอบป้ายตามมาตรา 32 ทวิ ฯ (สัญลักษณ์อีซูซุ) 
4 รายงานการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ ฯ (เดอะ คาแนล คอนโดมิเนี่ยม) 
5 รายงานการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ ฯ (อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์)