พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) 
2 ดัชนีรวม 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2ประวัติความเป็นมา 
3ผู้บริหาร  
4 สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)  

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กฎหมายและระเบียบ 
2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 
3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 
4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
5 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 22/2563 
6 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
7 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ที่ 3/2563 
8 ข้อกำหนด ออกความตามมาตรา 9 แห่ง พรก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) 
9 ข้อกำหนด ออกความตามมาตรา 9 แห่ง พรก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) 
10 ข้อกำหนด ออกความตามมาตรา 9 แห่ง พรก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) 
11 ข้อกำหนด ออกความตามมาตรา 9 แห่ง พรก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) 
12 คำสั่งจังหวัดระยอง เรื่อง แจ้งการเข้า - ออกเรือประมง 
13 คำสั่งจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2) 
14 คำสั่งจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง 
15 ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังมีผลบังคับใช้ 
16 ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ 
17 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการดำเนินการหรืออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
18 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตราย 
19 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง การแจ้งเข้า - ออกเรือประมง 
20 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ขอให้สถานประกอบการปฎิบัติตามาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 
21 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เข้าออกจากอำเภอซึ่งเป็นสถานที่ทำงาน 
22 พระราชกำหนดกำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองทั่วไป 
23 พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา 
24 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
25 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
26 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2562 
27 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
28 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
29 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 
30 มติ ก.ท.จ.ระยอง ครั้งที่ 2/2563 
31 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
32 พรกะราชกำหนดรักษาเสถียรภาพของระบบเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ