ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทันน้อย หมู่1-เชื่อมแหล่งท่องเที่ยว ฟาร์ พี ซี แรนซ์ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทันน้อย หมู่1-เชื่อมแหล่งท่องเที่ยว ฟาร์ พี ซี แรนซ์ หมู่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน กว้าง 5 เมตรยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดอุทุมพรพิชัย หมู่ 9 บ้านห้วยเดื่อเหนือ-เชื่อมหมู่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,500 ตารางเมตร วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเงิน 2,202,551.53 บาท วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเงิน 2,202,551.53 บาท วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิดจราจร สายถนนลาดยางทางขึ้นแหลงเท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี กว้าง 6 เมตร ยาง 715 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,290 ตารางเมตร วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยใช้วิธี Payement in-place Recyling สายถนนลาดยางบ้านโนนทอง ตำบลโนนทัน -เชื่อมบ้านโนนสมบูรณ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร ไหล่ทาง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย ตามโครงการป้องกันควบคุมกรณีการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ อบต.โนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัด 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก 3066 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบสำเร็จรูป (รางตัวยู) สายกลางบ้านแยกซอยหนองขุ่น หมู่ที่ 2 บ้านโนนทอง ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผลโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา (ท่อเมน) จากโรงกรองน้ำประปา หมู่ 5 บ้านอ่างบูรพา-เชื่อมหมู่ 9 และหมู่ 10 ตำบลโนนทัน วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ (ท่อเมน) ขนาด 110 มม. จากอ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียดถึงโรงกรองน้ำประปา หมู่ 5 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก พร้อมเทคอนกรีตร่องระบายน้ำ หมู่ 9 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา ต.โนนทัน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน เชื่อม 3 แยกหมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา ต.โนนทัน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก พร้มเทคอนกรีตร่องระบายน้ำ ม.9 บ้านห้วยเดื่อเหนือ ตำบลโนนทัน อ.เมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก พร้มเทคอนกรีตร่องระบายน้ำ ม.9 บ้านห้วยเดื่อเหนือ ตำบลโนนทัน วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมถนนลูกรัง ม.7 (จำนวน 5 เส้น) ต.โนนทัน อ.เมืองฯ จ.หนองบัวลำภู วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมถนนลูกรัก ม. 7 (จำนวน 5 เส้น) ต.โนนทัน อ.เมืองฯ จ.หนองบัวลำภู วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา(ท่อเมน)จากโรงกรองน้ำประปาหมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา - เชื่อมหมู่ 9และหมู่ 10 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน เชื่อมสามแยกหมู่5 บ้านอ่างบูรพา วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศกวดราคาตามโครงการขุดลอก อ่างเก็บน้ำ ห้่วยสีเสียด หมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพาตำบลโนนทัน อ.เมืองฯ จ.หนองบัวลำภู วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศประกวดราคาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดอุทุมพรพิชัย หมู่ 9  ประกาศประกวดราคาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดอุทุมพรพิชัย หมู่ 9 บ้านห้วยเดื่อเหนือ-เชื่อมหมู่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,500 ตารางเมตร
... อ่านทั้งหมด