กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด