พิมพ์  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อบัญญัติปี2562 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
2แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
3แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
4สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 กองคลัง 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
2คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงมะไฟ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
3คู่มือประชาชน อบต.ดงมะไฟ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อบัญญัติปี2562 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนาแก (บ้านฝาก) -หนองมันปลา  
2ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 
3ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ กองคลัง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (รายเดือน) กองคลัง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไปฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กำหนดราคากลางการก่อสร้าง อบต.ดงมะไฟ กองคลัง 
2แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ กองคลัง 
3ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ กองคลัง 
4สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (รายเดือน) กองคลัง